Sustavi u vodnom prometu
Kratica: SUSVOP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Natalija Jolić
Izvođači: Mato Brnardić mag. ing. traff ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Nikolina Brnjac ( Predavanja )
Vlatka Stupalo dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi o sustavu vodnog prometa, subjektima i obilježjima. Definicija i klasifikacija prometnih modela. Proučavanje sustava klasičnim pristupom i deskriptivnom statistikom. Sustavski formaliziran opis strukture i procesa. Metodologija W. Wymore-a. Uloga sustava vodnog prometa u nacionalnom, gospodarskom i prometnom sustavu. Značenje i upravljanje sustavom vodnog prometa. Horizontalna i vertikalna struktura. Pomorski promet i promet na unutarnjim plovnim putovima. Podsustav luka i podsustav brodarstva. Podsustav brodogradnje i ostali podsustavi. Funkcionalna specifikacija. Strukture raščlambe i spona, stanja i prijelaza podsustava. Mjere dobrote i dinamička optimizacija sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. N. Jolić: Sustavi u vodnom prometu, skripta, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.
2. N. Jolić: Luke i ITS, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.
Preporučena literatura:
3. D. Pinder, B. Slack: Shipping and Ports in the Twenty-first Century, Routledge, London, 2004.
4. Č. Dundović: Pomorski sustav i pomorska politika, Pomorski fakultet, Rijeka, 2003.
5. G. J. Klir: Trends in General System Theory, Wiley Interscience, New York, 1972.
6. W. Wymore: Model-based Systems Engineering, CRC Press, London, 1993.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže