Vjerojatnost i statistika
Kratica: VJERSTA Opterećenje: 45(P) + 39(A) + 6(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Božidar Ivanković
Izvođači: dr. sc. Tomislav Fratrović ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Uvod u kombinatoriku. Algebra događaja. Definicije vjerojatnosti događaja. Uvjetna vjerojatnost. Pojam slučajne varijable. Bayesova formula. Funkcija razdiobe. Funkcije slučajne varijable. Diskretne slučajne varijable. Numeričke karakteristike diskretne slučajne varijable. Hipergeometrijska razdioba. Binomna razdioba. Poissonova razdioba. Normalna razdioba. Eksponencijalna razdioba. Jednolika razdioba. Gama razdioba. Hi-kvadrat razdioba. Dvodimenzionalne slučajne varijable. Diskretna dvodimenzionalna slučajna varijabla. Neprekinuta dvodimenzionalna slučajna varijabla. n - dimenzionalni slučajni vektor. Slučajni niz. Slučajni proces. Granični teoremi teorije vjerojatnosti. Statistički skup. Obilježja statističkog skupa. Razdioba frekvencija. Središnje karakteristike i mjere raspršenja statističkog skupa. Mjere oblika. Dvodimenzionalna i višedimenzionalna razdioba frekvencija. Teorija uzoraka. Statističke procjene. Testiranje statističkih hipoteza. Testiranje hipoteze o razdiobi u statističkom skupu. Korelacija i regresija. Koeficijent korelacije. Linearna regresija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
3. Kovač Striko, E. - Fratrović, T. - Ivanković, B.: Vjerojatnost i statistika s primjerima iz tehnologije prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
4. Pauše, Ž.:Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993. Pauše, Ž.: Vjerojatnost, informacija, stohastički procesi, Školska knjiga, Zagreb, 1988. Vranković, P.: Zbirka zadataka iz vjerojatnosti i statistike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Preporučena literatura:
2. Lipschutz, S.: Probability, Schaum´s Outline Series, McGraw-Hill, 1996. Spiegel, M.R.: Theory and problems of Statistics, Schaum´s Outline Series, McGraw-Hill,1996. Hwei, P.H.: Probability, Random Variables and Random Processes, Schaum´s Outline Series, M
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže