Diplomski rad
Kratica: DIPLOMSK Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 60(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Tino Bucak ( Seminar )
v. pred. mr. sc. Davor Franjković ( Seminar )
dr. sc. Rajko Horvat ( Seminar )
doc. dr. sc. Tomislav Mihetec ( Seminar )
dr. sc. Marjana Petrović ( Seminar )
dr. sc. Marko Slavulj ( Seminar )
doc. dr. sc. Ratko Stanković ( Seminar )
doc. dr. sc. Davor Sumpor ( Seminar )
v. pred. mr. sc. Pero Tabak ( Seminar )
dr. sc. Miroslav Vujić ( Seminar )
Opis predmeta:
SVI NASTAVNICI KOJI PREMA PRAVILNIKU O ZAVRŠNIM I DIPLOMSKIM ISPITIMA MOGU BITI MENTORI
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže