Telekomunikacijska legislativa i standardizacija
Kratica: TELLEG Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draško Marin
izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj
Izvođači: Ana Keglović Horvat dipl.iur. ( Seminar )
Opis predmeta: Uloga i ciljevi svjetskih i europskih telekomunikacijskih organizacija; Međunarodni ugovori o satelitskim telekomunikacijskim organizacijama; Politika informacijskog društva Europske unije i EU direktive u funkciji telekomunikacijske legislative; Zakonski i pod zakonski akti u hrvatskoj telekomunikacijskoj legislativi i primjena EU direktiva; Telekomunikacijska strategija i značaj telekomunikacijskog regulatora u funkciji ukidanja tržišnog monopola; Strategija upravljanja radiofrekvencijskim spektrom ? tehnički i gospodarski aspekt; Primjena represivnih mjera u oblasti telekomunikacija; Principi telekomunikacijske regulative; Uspostavljanje kvalitete telekomunikacijskih usluga i regulacije cijena; Telekomunikacijska standardizacija u Europi i svijetu; Zaštita tržišta od plasmana neadekvatne telekomunikacijske opreme; Uspostavljanje nacionalne razine telekomunikacijske standardizacije i izrada hrvatskih standarda.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Marin. D.: Osnove pokretnih komunikacija u sustavu telekomunikacijskog prometa, Fakultet prometnih znanosti Zagreb, 2004.
Preporučena literatura:
2. International Telecommunication Union (ITU), Radiocommunication Bureau, Handbook, National spectrum management, Geneva 1995.
3. International Telecommunication Union (ITU), BDT, Telecommunication Regulation Handbook, The Worls Band, Washigton, DC, USA, 2000.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže