Engleski zrakoplovni jezik VII
Kratica: ENGZRVII Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 30(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. Ivana Francetić
Izvođači: v. pred. Ivana Francetić ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Opći engleski jezik na naprednoj razini i stručni engleski zrakoplovni jezik s osobitim naglaskom na specifičnim potrebama zrakoplovnih stručnjaka u skladu sa zahtjevima Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (JAR-FCL), Eurocontrola i ICAO-vih propisa. Usavršavanje svih jezičnih vještina (aktivnih i pasivnih) u skaldu s propisanim smjernicama ICAO-a za razinu 6. Produbljuje se poznavanje stručne terminologije i podučavaju specifičnosti strukovnoga jezika potrebnih za puno razumijevanje tehničkih priručnika na engleskom (Izbor tema: Crew Resource Management, Emergency equipment, Aviation related diseases, Human factor, analyses of air accidents, Technical incidents etc.). Uključeni su i elementi poslovnoga poslovnoga engleskog: meetings and discussions, business correspondence: letters, faxes, e-mails, memos, negotiating)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijal s predavanja dostupan na e-studentu.
Preporučena literatura:
2. Raymond Murphy: English Grammar In Use, advanced, CUP, Cambridge, 1995.
3. AR ATPL (A) Manuals - Complete Set Volumes 1-15: Mass and Balance, Flight Planning, Air Law, Human Performance and Limitation, Operational Procedures, Communications, Jeppesen, 2005.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže