Ljudski potencijali u zrakoplovstvu
Kratica: LJUDPO Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Povijest CRM-a (Crew Resource Management), temelji koncepta CRM-a: načela komunikacije, načela nadzora, načela procesa donošenja odluka, načela odgovornosti i podjele poslova u grupi. CRM koncept komunikacijskog procesa, vještine interpersonalnih odnosa i rješavanje problema, dinamika odnosa u grupi, management radnog opterećenja, organizacijsko ponašanje individua, orijentacija u situacijama, kritične točke u dinamici ponašanja posada zrakoplova. TRM (Team Resource Management) u kontroli zračnog prometa. Utjecaj ostalih grupa (management, administracija, održavanje itd.) na odnose u letačkoj posadi s aspekta sigurnosti i efikasnosti djelovanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. H. W. Orlady: Human Factors in Multi-Crew Flight Operations,1999.
2. F. H. Hawkins: Human Factors in Flight, 1993.
Preporučena literatura:
3. JAR OPS 1 JAR FCL 1
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže