Upravljanje kapacitetom i protokom zračnog prometa
Kratica: UPKAPPR Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Biljana Juričić
Izvođači: Ivana Varešak dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Pojam kapaciteta i protočnosti u prometu. Odnos ponude (kapaciteta) i potražnje u zračnom prometu. Pojave kašnjenja prometa. Kapacitet sustava zračnog prometa i modeli povećanja kapaciteta. Uvod u upravljanje protokom zračnog prometa. Zračni prometni tokovi. Statistički podaci o zračnom prometu u Europi i RH. Prognoze prometa. Organizacija sustava ATFCM-a. Sustav za obradu podataka iz plana leta - IFPS. Europske razvojne strategije i projekti ATFCM-a. Uvođenje simulacijskih programa u planiranje i upravljanje sustavom zračnog prometa: SAAM, RamsPlus i Matlab. Modeliranje prometnog procesa u sustavu zračnog prostora korištenjem simulacijskih programa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Janic, M: Air Transport System Analysis and Modelling, Gordon and Breach Science Publisher, Amsterdam, 2000.
2. Guidelines for Airspace Management - The ASM Handbook, EUROCONTROL, 2010 CFMU Handbook, EUROCONTROL, 2011 ATFCM Users Manual, EUROCONTROL, 2011
7. Nastavni materijali sa predavanja.
Preporučena literatura:
3. Donahue, G.L., Zellweger, A. G., Rediess, H., Pusch, C.: Air Transportation Systems Engineering (Progress in Astronautics and Aeronautics) ? Volume 193, AIAA, USA, 2001.
4. Teodorovic, D: Modeli u vazdušnom transportu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1988.
5. Cook, A.: European Air Traffic Management, Ashgate Publishing ltd., 2007.
6. Bianco, L., Dell'Olmo, P., Odoni, A.: Modelling and Simulation in Air Traffic Management, International Workshop on Modelling and Simulation in Air Traffic Management, Capri, 1995.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže