Sustavi elektroničkog poslovanja
Kratica: SUSELPO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: dr. sc. Marko Periša ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Koncept elektroničke razmjene podataka. Poslovni procesi i njihova veza sa sustavima elektroničkog poslovanja. Arhitektura i tehnologija izvedbe sustava elektroničkog poslovanja. Informacijsko komunikacijska tehnologija kao infrastruktura elektroničkog poslovanja. Standardi u elektroničkoj razmjeni podataka (XML, RSS feeds, i sl.). Skladište podataka i strateški utjecaj analize podataka na odlučivanje. Zakonska regulativa u elektroničkom poslovanju. Strategije i mogućnosti mobilnih komunikacijskih sustava i usluga u elektroničkoj razmjeni podataka. Tehnologije mobilnog elektroničkog poslovanja. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnosni aspekti elektroničkog poslovanja. Sustavi elektroničkog poslovanja u prometnom ambijentu. Razvoj elektroničkog poslovanja u Hrvatskoj (E-hrvatska).
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Peraković, D.: Autorizirani materijali za predavanja u akademskoj godini 2011/2012
2. Periša, M: Autorizirani materijali za vježbe u akademskoj godini 2011/2012
3. Izazovi elektroničkog poslovanja, Željko Panian, Narodne novine d.d., 2002., ISBN 953-6053-63-2
4. Menadžment i elektroničko poslovanje, Mario Spremić, Narodne novine d.d., Zagreb 2004., ISBN 953-234-031-9
5. Plan provedbe programa e-hrvatska za 2009. Godinu, Središnji državni ured za e-Hrvatsku, Zagreb, 2009.
6. Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2010., Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb, 2007.
7. Strategija razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. Godine, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb, 2009.
Preporučena literatura:
8. E-business, organizational and technical foundations, Michael Papazoglou i Pieter Ribbers, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2006., ISBN 978-0-470-84376-5
9. Digitalna ekonomija, Marko Franjić, Digimark, 1999., ISBN 953-97578-1-9
10. Elektroničko trgovanje, Željko Panian, Sinergija nakladništvo d.o.o., 2000., ISBN 3-97944-1-2
11. I u e-doba odlučuje čovjek, Zoltan Barački i Jolan Velencei, Sinergija nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2004., ISBN 953-6895-13-7
12. Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha, Velimir Srića i Mario Spremić, Sinergija nakladništvo d.o.o, Zagreb, 2000., ISBN 953-97944-2-0
13. Introduction to e-business, management and strategy, Colin Combe, Elsevier Ltd., Burlington, 2006., ISBN 978-0-7506-6731-9
14. Menadžerska informatika, Vladimir Srića i suradnici, M.E.P., 1999., ISBN 953-6807-01-7
15. Primjena računala u poslovnoj praksi, Ivan Strugar i Željko Panian, Sinergija nakladništvo d.o.o., lipanj 2004., ISBN 953-97944-5-5
16. Put k elektroničnom poslovanju, Velimir Srića i Josip Muller, Sinergija nakladništvo d.o.o., lipanj 2001., ISBN 953-97944-7-1
17. Upravljanje poslovnim procesima, Vesna Bosilj Vukšić i Andrej Kovačić, Sinergija nakladništvo d.o.o., 2004., ISBN 953-6895-14-5
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže