Projektiranje informacijsko komunikacijskih usluga
Kratica: PRINFKO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: Ivan Forenbacher dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Siniša Husnjak mag. ing. traff ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Povijesni razvoj usluga komunikacijskih sustava. Univerzalna usluga, dodatne usluge. Suvremeni "eko sustav" informacijsko komunikacijskih usluga. Arhitektura sustava isporuka usluga ("uslužna arhitektura"). Servisno orijentirane arhitekture. Ekonomski aspekti novih usluga. Sudionici i uloga na tržištu isporuke usluga. Vrijednosni lanac isporuke usluge. Životni ciklus telekomunikacijske usluge. Planiranje proizvoda/usluge (roadmapping). Istraživački i razvojni procesi projektiranja i modeliranja informacijsko komunikacijskih usluga. Informacijske usluge, LBS temeljene usluge, IM usluge/Unified messaging (UM), XaaS. Klasifikacija i sementacija usluga.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Peraković, D.: Autorizirana predavanja (dostupno putem e-Student sustava)
Preporučena literatura:
2. Carić, A.: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, Element, Zagreb, 2003.
3. Bažant, A. i dr.: Telekomunikacije - tehnologija i tržište, Element, Zagreb, 2007.
4. Pang, S.: Successful Service Design for Telecommunications: A comprehensive guide to design and implementation, Wiley, 2009.
5. Korhonen, T. O., Ainamo, A.: Handbook of Product and Service Development in Communication and Information Technology, Springer US, 2003.
6. Ward, E. P.: World-Class Telecommunications Service Development, Artech House, 1998.
7. Lawler, J., P.: Service Oriented Architecture - SOA Strategy, Methodology, and Technology, Auerbach Publications, 2007
8. Agbinya, J., I.: IP Communications and Services for NGN, University of Technology, Pretoria, 2009
9. Ahson, S. A., Ilyas, M.: Location-Based Services Handbook: Applications, Technologies, and Security, Taylor and Francis Group, 2011
10. Schwalbe, K.: Information Technology Project Management, Augsburg College, 2011
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže