Ekonomika prometa
Kratica: EKOPRO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić
prof. dr. sc. Marinko Jurčević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić ( Seminar )
Opis predmeta: Osnovne pojmovne značajke i temeljne odrednice ekonomije, ekonomike i ekonomike prometa. Ekonomska politika makrogospodarskih sustava i njena uloga u provedbi gospodarskog rasta. Suvremene odrednice prometnog sustava kroz implementaciju važnih fenomena teorije sustava, međusobne povezanosti elemenata prometnog sustava i interakcija prometa s njegovim okruženjem. Značaj prometne politike, struktura prometnog sustava i prednosti suvremenih transportnih tehnologija, te važnost suradnje prometnih podsustava na tržištu prometnih usluga. Struktura vlasništva prometnih poduzeća i stvaranje optimalnih uvjeta za njihovo upravljanje. Upravljanje troškovima u prometu, osnovni kriteriji njihove podjele, specifičnosti transportnih troškova, kontrola poslovanja, te pokazatelji uspješnosti poslovanja. Elementi prometne infrastrukture, operativni ciljevi infrastrukturne politike i metodologija utvrđivanja ekonomske opravdanosti izgradnje prometne infrastrukture. Vrednovanje investicijskih projekata, njihova uloga, utvrđivanje troškova i koristi od istih, te metodologija izbora investicijskog projekta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bukljaš Skočibušić, M.; Radačić, Ž.; Jurčević, M.: Ekonomika prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011.
Preporučena literatura:
2. Zelenika, R.: Ekonomika prometne industrije, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2010.
3. Šimulčik, D.: Ekonomika cestovnog, PiT i vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže