Završni rad
Kratica: ZAVRAD Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 60(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Ivona Bajor ( Seminar )
doc. dr. sc. Danijela Barić ( Seminar )
dr. sc. Diana Božić ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Davor Brčić ( Seminar )
prof. dr. sc. Zdravko Bukljaš ( Seminar )
mr. sc. Ante Galić ( Seminar )
dr. sc. Ivan Grgurević ( Seminar )
prof. dr. sc. Natalija Jolić ( Seminar )
dr. sc. Tomislav Kljak ( Seminar )
doc. dr. sc. Goran Kos ( Seminar )
dr. sc. Zvonimir Majić ( Seminar )
doc. dr. sc. Katica Miloš ( Seminar )
doc. dr. sc. Mladen Nikšić ( Seminar )
mr. sc. Adrijana Orlić Protega ( Seminar )
prof. dr. sc. Stanislav Pavlin ( Seminar )
doc. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Marijan Rajsman ( Seminar )
dr. sc. Marko Slavulj ( Seminar )
prof. dr. sc. Sanja Steiner ( Seminar )
prof. dr. sc. Zdravko Toš ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Vinko Višnjić ( Seminar )
mr. sc. Marko Ševrović ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Ljupko Šimunović ( Seminar )
dr. sc. Ružica Škurla Babić ( Seminar )
mr. sc. Marko Šoštarić ( Seminar )
mr. sc. Igor Štimac ( Seminar )
Opis predmeta:
SVI NASTAVNICI KOJI PREMA PRAVILNIKU O ZAVRŠNIM I DIPLOMSKIM ISPITIMA MOGU BITI MENTORI
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže