Avionika i IFR letenje
Kratica: AVIFRLET Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 3(L) + 2(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tino Bucak
Izvođači: prof. dr. sc. Tino Bucak ( Auditorne vježbe, Seminar, Laboratorijske vježbe )
Jurica Ivošević dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe, Seminar )
Tomislav Radišić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Analogna elektronika. Poluvodički elementi. Osnovni spojevi s tranzistorima. Operacijska pojačala. ESD komponente. Digitalna elektronika. A/D i D/A konverzija, brojevni sustavi i logički sklopovi. Struktura digitalnih računala, hardware i software. Podatkovne sabirnice: vrste, arhitektura, protokoli, povezivanje. Svjetlovodi. Radijske komunikacije, povijest, odabir parametara, kapacitet, realni dometi. Radiokomunikacijski i radionavigacijski uređaji na zrakoplovu. Konstrukcija i podsklopovi radijskog odašiljača i prijamnika. Elektroakustički pretvarači. Filtri 1., 2. i 3. reda. Tehnologije prikaza na zaslonu. Elektromagnetna kompatibilnost (EMC). Uređaji avionike na velikim zrakoplovima, Glass Cockpit. Integrirana modularna avionika (IMA). Zrakoplovni software, navigacijske baze podataka. ATE i BITE oprema na zrakoplovu. Prikaz IFR procedura u laboratoriju simulacije letenja, proračuni letnih i navigacijskih parametara. Pojam, definicija, funkcije i vrste RNAV. Navigacijske rute 2D/3D i 4D. Koncepcija PBN. Pojam i definicija navigacijskih aplikacija, specifikacija i infrastrukture. Strategija implementacije navigacijskih specifikacija u ECAC. Prilazi s vertikalnim vođenjem (APV). Karakteristike RNP APCH (APV Baro-VNAV), RNP AR APCH i LPV (APV SBAS). B-RNAV i P-RNAV operacije, zakonska regulativa, temeljni pojmovi i područje primjene. Implementacijska strategija i problematika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Tooley, Mike: Aircraft Digital Electronic and Computer Systems: Principles, Operation and Maintenance, Elsevier, 2009.
2. Tooley, Mike: Aircraft Communications and Navigation Systems: Principles, Maintenance and Operation for Aircraft Engineers and Technicians, Elsevier, 2009.
3. Helfrick, A.: "Principles of Avionics", Avionics Communications Inc., Leesburg, USA, 2000.
4. Buckwalter, Len (ed): ?Avionics Databuses?, Avionics Communications Inc., 2001.
Preporučena literatura:
5. MOT Staff of UA: "Avionics Fundamentals", Jeppesen Sanderson, Englewood, USA, 1984.
6. Wasson, J. W.: "Avionic Systems", Jeppesen Sanderson, Englewood, USA, 1994. Hoy, D.: "Instrument Flying", Airlife, England, 1995.
7. Tooley, Mike: Aircraft Electrical and Electronic Systems: Principles, Maintenance and Operation
8. B. Popović, T. Bucak: NDB-ADF, (skripta), FPZ, Zagreb, 1999.
9. Butcher, R.: "Instrument pilot flight training manual", Skyroamers Publications, USA, 1994.
10. Spitzer, Cary R.: Avionics: Development and Implementation (The Avionics Handbook), CRC, 2007.
11. Anon.: Instrument Commercial Manual, Jeppesen Sanderson, 11th Edition 1996.
12. Anon.: Doc 8168 - OPS/611 Volume I
13. Anon.: Pravilnik o letenju zrakoplova, Narodne novine br. 17 Zagreb 9. veljače 2000.
14. Anon.: Jeppesen Airway Manual, Jeppesen & CO. GmbH Frankfurt
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže