Menadžment u prometu
Kratica: MENPRO Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Marinko Jurčević
Izvođači: prof. dr. sc. Marinko Jurčević ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod u menadžment. Definicija funkcije i aktivnosti menadžmenta. Procesni menadžment. Vertikalna i horizontalna diferencijacija. Planiranje i organizacija menadžmenta po granama prometa. Upravljanje ljudskim potencijalima. Kontroliranje. Menadžerski posao u prometu, Menadžerska etika. Specifičnost menadžerske vještine. Upravljanje menadžerskim promjenama. Upravljanje konfliktnim situacijama. Upravljanje grupama. Upravljanje informacijama - elektroničko poslovanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ćekić, Š., Bošnjak, I.: Menadžment u transportu i komunikacijama, Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2000.
2. Perić, T.: Menadžment u prometu, skripta Fakulteta prometnih znanosti, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
Preporučena literatura:
3. Weihrich, H., Koontz, H.: Menadžment, deseto izdanje, Zagreb, Mate, 1994.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže