Teorija kontrole zračnog prometa II
Kratica: TEKZPII Opterećenje: 30(P) + 5(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Biljana Juričić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Doris Novak ( Predavanja )
Željko Oreški dipl. ing. ( Predavanja )
Ivana Varešak dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Biljana Juričić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Detaljnije upoznavanje i razrada sustava prilazne i oblasne kontrole zračnog prometa. Poslovi i zadace prilazne kontrole zračnog prometa. Postupci za zrakoplove u odlasku. Razdvajanje zrakoplova. Postupci za zrakoplove u dolasku. Instrumentalno prilaženje. Postupci čekanja. Uporaba radara u prilaznoj/oblasnoj kontroli zračnog prometa. Uporaba sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (ACAS II). Poslovi i zadaće oblasne kontrole zračnog prometa. Koordinacija. Postupci uzbunjivanja. Uporaba simulatorskog uredaja RTS na vježbama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijali s predavanja.
2. ICAO Doc 4444 - Air Traffic Management ICAO Doc 8168-OPS/611 Aircraft Operations
Preporučena literatura:
3. Zakon o zracnom prometu; Pravilnik o letenju zrakoplova; Pravilnik o operativnim uslugama kontrole zracnog prometa
4. Lokalni propisi i upute HKZP.d.o.o.
5. Nolan, M.S: Fundamentals of Air Traffic Control, Delmare Cengage Learning, USA, 2011.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže