Cestovne prometnice II
Kratica: CESPRII Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan
Izvođači: dr. sc. Luka Novačko ( Auditorne vježbe, Predavanja, Seminar )
dr. sc. Hrvoje Pilko ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Raskrižja javnih cesta-nazivlje, pojmovi i oznake. Osnove za koncipiranje raskrižja. Promet u raskrižju. Modeliranja i izbor optimalnog raskrižja. Podjela raskrižja. Raskrižja u razini (RUR). Raskrižja skružnim tokom (RKT). Raskrižja izvan razine (RIR). Posebni oblici i kombinirana raskrižja. Oprema i uređenej raskrižja. Primjeri raskrižja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Legac, I.: Raskrižja javnih cesta, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2008.
2. Hozjan, D., Novačko, L.: Cestovne prometnice II, interna skripta za izradu seminarskog rada, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2009
Preporučena literatura:
3. Highway Capacity Manual HCM2010, National Research Council, Washington, 2010.
4. Zakon o cestama, NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14
5. Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS), FSV, Köln, 2001.
6. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa, NN 110/01
7. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, NN 14/11
8. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, NN 119/07
9. Pilko, H.: Optimiziranje oblikovne i sigurnosne komponente raskrižja s kružnim tokom prometa,doktorski rad, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže