Urbana mobilnost
Kratica: URMOB Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Brčić
Izvođači: dr. sc. Marko Slavulj ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Pojmovno razlikovanje mobilnosti, dostupnosti u urbanih sredinama. Tehnološke osobitosti i podjela gradskog i prigradskog prometa prema: pogonu, načinu kretanja, dosegu, i specifičnosti. Energetske, prostorne i ekonomski aspekti načina kretanja u urbanim sredinama. Tehnološka obilježja urbane prometne infrastrukture. Karakteristike prijevozne potražnje u odnosu na različite načine putovanja. Načini prikupljanja podataka vezanih za promet u gradovima. Obilježja nemotoriziranih načina putovanja (pješačenje, biciklistički promet). Obilježja taksi prijevoza, javnog gradskog prijevoza putnika, prijevoza po pozivu, motoriziranih putovanja korištenjem osobnog vozila, zajedničke vožnje osobnim vozilom (car-pooling, car-sharing). Javni prijevoz u funkciji turističkih obilazaka grada. Dostavni promet i distribucija roba u urbanim područjima, problemi i potencijalna rješenja. Kriteriji za odabir podsustava javnog gradskog prijevoza putnika. Učinkovitost JGPP-a prema podsustavima. Kvaliteta javnog gradskog prijevoza (QoS). Problemi vezani za promet uz osobe sa smanjenom mogućnošću kretanja. Odnos teoretske i praktične propusne moći linija prema podsustavima JGPP-a. Moderne metode i alati za izradu voznog reda i rasporeda rada. Multimodalne točke i transferne točke u mreži JGPP-a. Veza JGPP-a s međugradskim stanicama; željezničkim, zračnim lukama, vodnim prijevozom, cestovnim kolodvorima. Perspektive razvoja JGPP-a. Modeli integriranog prijevoza putnika (gradsko - prigradski) i tarifne unije. Standardizacija i interoperabilnost u prometnom sustavu. Primjena ITS-a u gradskom prometu. Centri za upravljanje gradskim prometom.Indikatori prometnog sustava u urbanim sredinama i njegova evaluacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Brčić, D., Slavulj, M.: Urbana mobilnost, Autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2012.
2. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
3. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa II, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010.
Preporučena literatura:
4. Steiervald, G., Kunne, H. D.: Stadtverkehrsplanung. Springer-Verlag,Berlin-Heidelberg, 1994.
5. Vuchic, V. R.: Urban Public Transportation, University of Pennnsylvania, Philadelphia, USA, 1987.
6. Filipović, S.M.: Optimizacije sistema javnoga gradskog putničkog prijevoza, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1995.
7. Vuchic, V. R.: Urban Transit, University of Pennnsylvania, Philadelphia, USA, 2005.
8. Transportation Research Board: Making Transit Work, Special Report 257, Washington, D.C., 2001.
9. Hensher. D. A., Button, K. J.: Handbookof Transport Modelling, Pergamon, 2000.
10. Institute of Transportation Engineers: Traffic Engineering Handbook, (6th Edition), Washington, USA, 2009.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže