Sustavi elektroničkog poslovanja
Kratica: SUSELPO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: Ivan Cvitić mag. ing. traff ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Marko Periša ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Koncept elektroničke razmjene podataka. Poslovni procesi i njihova veza sa sustavima elektroničkog poslovanja. Arhitektura i tehnologija izvedbe sustava elektroničkog poslovanja. Informacijsko komunikacijska tehnologija kao infrastruktura elektroničkog poslovanja. Standardi u elektroničkoj razmjeni podataka (XML, RSS feeds, i sl.). Skladište podataka i strateški utjecaj analize podataka na odlučivanje. Zakonska regulativa u elektroničkom poslovanju. Strategije i mogućnosti mobilnih komunikacijskih sustava i usluga u elektroničkoj razmjeni podataka. Tehnologije mobilnog elektroničkog poslovanja. Elektronički sustavi plaćanja. Sigurnosni aspekti elektroničkog poslovanja. Sustavi elektroničkog poslovanja u prometnom ambijentu. Razvoj elektroničkog poslovanja u Hrvatskoj (E-hrvatska).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Peraković, D., Periša, M.: Autorizirana predavanja (objavljeno na http://e-student.fpz.hr)
2. Panian, Ž.: Izazovi elektroničkog poslovanja, Narodne novine d.d., 2002., ISBN 953-6053-63-2
3. Spremić, M.: Menadžment i elektroničko poslovanje, Narodne novine d.d., Zagreb 2004., ISBN 953-234-031-9
4. Središnji državni ured za e-Hrvatsku: Plan provedbe programa e-hrvatska za 2009. godinu, Zagreb, 2009.
5. Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2010., Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb, 2007.
6. Strategija razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. godine, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb, 2009.
Preporučena literatura:
7. Papazoglou, M., Ribbers, P.: E-business, organizational and technical foundations, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2006., ISBN 978-0-470-84376-5
8. Franjić, M.: Digitalna ekonomija, Digimark, 1999., ISBN 953-97578-1-9
9. Panian, Ž.: Elektroničko trgovanje, Sinergija nakladništvo d.o.o., 2000., ISBN 3-97944-1-2
10. Barački, Z., Velencei, J.: I u e-doba odlučuje čovjek, Sinergija nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2004., ISBN 953-6895-13-7
11. Srića, V., Spremić, M.: Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha, Sinergija nakladništvo d.o.o, Zagreb, 2000., ISBN 953-97944-2-0
12. Combe, C.: Introduction to e-business, management and strategy, Elsevier Ltd., Burlington, 2006., ISBN 978-0-7506-6731-9
13. Srića, V. i suradnici: Menadžerska informatika, M.E.P., 1999., ISBN 953-6807-01-7
14. Strugar, I., Panian, Ž.: Primjena računala u poslovnoj praksi, Sinergija nakladništvo d.o.o., lipanj 2004., ISBN 953-97944-5-5
15. Srića, V., Muller, J.: Put k elektroničnom poslovanju, Sinergija nakladništvo d.o.o., lipanj 2001., ISBN 953-97944-7-1
16. Bosilj Vukšić, V., Kovačić, A.: Upravljanje poslovnim procesima, Sinergija nakladništvo d.o.o., 2004., ISBN 953-6895-14-5
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže