Ekologija u prometu
Kratica: EKOLPRO Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Golubić
Izvođači: prof. dr. sc. Jasna Golubić ( Seminar )
mr. sc. Zoran Vogrin ( Seminar )
Opis predmeta: Zagađenje zraka, vode i tla. Utrošak energije. Vozila kao izvor buke i vibracija. Alternativna goriva. Ekološki prometni sustav. Buka u komercijalnom zrakoplovstvu. Emisija polutanata iz zrakoplovnih motora. Utjecaj zračne luke na okoliš. Ekološke tehnologije gradnje zrakoplova. Utrošak energije i emisija polutanata. Buka i alternativna goriva u željezničkom prometu. Elektrosmog. Elektrostres. EKO test.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Golubić, J.: Autorizirana predavanja (http://e-student.fpz.hr)
Preporučena literatura:
2. Europski parlament i vijeće Europske unije: ''Bijela knjiga - Plan za jedinstveni europski prometni prostor - Put prema konkurentnom prometnom sustavu unutar kojeg se učinkovito gospodari resursima'',COM(2011)144final, 2011.
3. Vlada Republike Hrvatske: ''Strateške odrednice za razvoj zelenog gospodarstva - Zeleni razvoj Hrvatske'', 2011.
4. Republika Hrvatska - Ministarstvo financija: ''Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila'', Narodne novine 15/2013,108/2013
5. European Commission: ''Green cars intiative', http./ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm.
6. Peović, T, Vince, D., Štimac, I.: Razina prilagodbe zračnog prometa RH trendovima i poslovnom okruženju europskog zračnog prometa, HAZU, Zagreb, 2012.
7. Lakušić, S., Dragčević, V., Rukavina, T.: Mjere za smanjenje buke u urbanim sredinama, Građevinar 57, studeni 2006.
8. Health information and Scientific Committees: Potencial health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF), European Commission, EU, Luxemburg, 2015.
9. Poljak, D.: Izloženost ljudi zračenju antenskih sustava baznih postaja-dozimetrija upadnog polja,Sigurnost, svez.54, br.2, pp.173-187, 2012.
10. Vinodha, E., Raghavan, S.: Possible effects of cell phone radiation: An overiew paper, IEEE 2nd International Conference on Electronics and Comminication Systems (ICECS), Coimbatore, 2015.
11. Europski parlament i vijeće Europske unije, ''Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta I Vijeća od 23. travnja 2009. o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjenama I dopunama I budućem ukidanju Direktiva 2001/77/EZ I 2003/30/EZ'', pp. 39-85, 2009.
12. Zikoridse, G., Sanding, R.: Strategien fur effiziente und umweltvertragliche Bahnantriebe, EI- Eisenbahningenieur, Marz 2010, 33-37.
13. Jahn, S., Thomas, F.: C.L.E.A.n. Diesel - Ein umweltfreundlicher Schienenfahrzeugantrieb, ETR, September 2010. Nr.o9.540-544
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže