Računalne mreže
Kratica: RAČMREŽE Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: dr. sc. Ivan Grgurević ( Predavanja, Seminar, Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Ivana Šemanjski ( Seminar )
Opis predmeta: Uvod i pregled razvoja računalnih mreža i Interneta. Rubna razina mreže. Jezgra mreže. Slojevita arhitektura i servisni modeli. Aplikacijska razina. Web i HTTP. FTP. Elektronička pošta. DNS. Transportna razina. Nekonekcijski prijenos UDP. Konekcijski orijentiran prijenos TCP. Principi kontrole zagušenja. Mrežna razina i usmjeravanje. Principi usmjeravanja. Internet protokol IP. Podatkovna razina i lokalne računalne mreže. Protokoli višestrukog pristupa. Ethernet. Prespojnici. Bežične veze. ATM. Frame Relay. Multimedijsko umrežavanje. Protokoli za interaktivne aplikacije u stvarnom vremenu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kavran, Z., Grgurević, I.: Autorizirana predavanja i vježbe iz kolegija Računalne mreže (objavljeno putem sustava e-Student: http://e-student.fpz.hr)
2. Kurose, J.F., Ross, K.W.: Computer Networking: A Top-Down Approach, (6th Edition), Pearson Education, Inc., USA, 2013.
3. Peterson, L.L., Davie, B.S.: Computer Networks: A Systems Approach, (5th Edition), The Morgan Kaufmann Series in Networking, USA, 2011.
4. Tanenbaum, A.S., Wetherall, D.J.: Computer Networks, (5th Edition), Pearson Education, Inc., USA, 2010.
Preporučena literatura:
5. Aboelela E.: Network Simulation Experiments Manual (5th Edition), The Morgan Kaufmann Series in Networking, USA, 2011.
6. Sadiku, M.N.O., Musa, S.M.: Performance Analysis of Computer Networks, Springer, 2013.
7. Sanders, C.: Practical Packet Analysis: Using Wireshark to Solve Real-World Network Problems, No Starch Press, 2011.
8. Halsall, F.: Computer Networking and the Internet, (5th Edition), Addison-Wesley, 2005.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže