Zračno pravo
Kratica: ZRAPRAVO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Goran Vojković
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u pravo. Uvod u državu i državne institucije. Osnove Europske unije i EU-propisa. Međunarodne sporazumi i organizacije zračnog prometa: Cikaška konvencija (sporazumi i aneksi uz konvenciju). Liberalizacija tržišta i ECAA. Zračne slobode. Montrealske konvencije, Tokijska konvencija, Haaška konvencija. Međunarodne organizacije zračnog prometa (ICAO, ECAC, JAA, EUROCONTROL, EASA, IATA). Plovidbenost zrakoplova. Državna pripadnosti registarske oznake zrakoplova. Stvarna prava na zrakoplovu. Licenciranje djelatnosti. Dozvole i licence zrakoplovnog osoblja. Zrakoplovni propisi. Pravila sigurnosti i sigurnosne zaštite zračnog prometa. Odgovornost zračnog prijevoznika za štete u domaćem i međunarodnom zračnom prijevozu. Prava putnika u zračnom prometu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kaštela, S., Horvat, L.,: Prometno pravo, FPZ i Školska knjiga, Zagreb, 2008.
2. Air Law & ATC Procedures, Air Transport Pilot's Licence JAR-EASA, Nordian, 2010, str. 1-1, 4-19.
Preporučena literatura:
4. Radionov, N. i ostali autori: Europsko prometno pravo, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, koautori: Nikoleta Radinov, Tamara Ćapeta, Jasenko Marin, Božena Bulum, Ana Kumpan, Nikola Popović, Iva Savić
5. Annex 1 - Personnel Licensing, ICAO
6. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju- pilotima aviona, NN 8/09, 2009.
7. Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa, NN50/12, 2012.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže