Zaštita u prometu
Kratica: ZASPRO Opterećenje: 30(P) + 5(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić
Izvođači: dr. sc. Tomislav Rožić ( Auditorne vježbe, Seminar, Predavanja )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi prometa, zaštite u prometu i čovjekove okoline. Čimbenici sigurnosti, pravno reguliranje i mjere zaštite u prometu. Utjecaj ergonomskih faktora na antropotehničke značajke. Opasne tvari, njihova podjela i svojstva. Prijevoz opasnih tvari, prometne nezgode i postupci u slučaju nezgode. Teorijski model za usporedbu stanja prometne sigurnosti. Utjecaj Informacijskih sustava i ITS-a na zaštitu. Uloga infrastrukturnih objekata u prevenciji od nezgoda.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bukljaš Skočibušić, M., Bukljaš, Z.: Zaštita u prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2015. (udžbenik u postupku objavljivanja)
2. Bukljaš Skočibušić, M., Rožić, T.: Autorizirana predavanja iz kolegija Zaštita u prometu, objavljeni sadržaj na e-studentu
Preporučena literatura:
3. Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by Road - ADR)
4. International Air Transportation Association, Dangerous Goods regulations 53rd edition
5. Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (Pravilnik RID - Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail), 2007.
6. Međunarodna konvencija o zaštiti Ijudskih života na moru (SOLAS) - glava 7 - prijevoz opasne robe
7. IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code Economic Commision for Europe
8. Pravila europskih odredbi o međunarodnom prijevozu opasnog tereta na unutarnjim plovnim putovima (ADN)
9. Zakon o prijevozu opasnih tvarima, Republika Hrvatska, Zagreb, 2007.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže