Teorija kontrole zračnog prometa II
Kratica: TEKZPII Opterećenje: 30(P) + 5(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Biljana Juričić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Doris Novak ( Predavanja )
Željko Oreški dipl. ing. ( Predavanja )
Petar Andraši ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe )
Bruno Antulov-Fantulin mag. ing. aeron ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Detaljnije upoznavanje i razrada sustava prilazne i oblasne kontrole zračnog prometa. Poslovi i zadace prilazne kontrole zračnog prometa. Postupci za zrakoplove u odlasku. Razdvajanje zrakoplova. Postupci za zrakoplove u dolasku. Instrumentalno prilaženje. Postupci čekanja. Uporaba radara u prilaznoj/oblasnoj kontroli zračnog prometa. Uporaba sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (ACAS II). Poslovi i zadaće oblasne kontrole zračnog prometa. Koordinacija. Postupci uzbunjivanja. Uporaba simulatorskog uredaja RTS na vježbama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Juričić, B.: Autorizirana predavanja (http://e-student.fpz.hr/)
2. ICAO Doc 4444 - Air Traffic Management
3. ICAO Doc 8168-OPS/611 Aircraft Operations
Preporučena literatura:
4. Zakon o zračnom prometu; Pravilnik o letenju zrakoplova; Pravilnik o operativnim uslugama kontrole zračnog prometa
5. Nolan, M.S.: Fundamentals of Air Traffic Control, Delmare Cengage Learning, USA, 2011.
6. Novak, D.: Zrakoplovna prostorna navigacija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2015.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže