Teorija leta I
Kratica: TEOLETI Opterećenje: 45(P) + 28(A) + 2(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
Izvođači: v. pred. mr. sc. Davor Franjković ( Predavanja )
dr. sc. Karolina Krajček Nikolić ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Relevantne karakteristike fluida. Atmosfera. Aerostatika. Kinematika fluida. Geometrijske i aerodinamičke karakteristike aeroprofila i krila. Nevrtložno strujanje oko aeroprofila. Teorija cirkulacije oko aeroprofila. Strujanje oko krila. Ukupni otpori zrakoplova. Uređaji za povećanje uzgona. Upravljačke površine. Aerodinamika stlačivog strujanja. Aerodinamika propelera. Eksperimentalna aerodinamika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kesić, P.: Osnove aerodinamike, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.
2. Franjković, D., Krajček, K.: Teorija leta I, Zbirka riješenih zadataka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011. (dostupno putem sustava e-Student)
3. Franjković, D., Krajček, K.: Popis formula (dostupno putem sustava e-Student)
Preporučena literatura:
4. McCormick, B.W.: Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics, John Willey & Sons, Inc, New York, USA, 1995.
5. ***: Principles of Flight, JAA ATPL Training, Vol. 8, Atlantic Flight Training Ltd, Jeppesen GmbH, 2004.
6. Rendulić, Z.: Aerodinamika, SSNO, Beograd, 1984.
7. Anderson, J.D., jr.: Fundamentals of Aerodynamics, 2nd edition, McGraw-Hill, 1991.
8. Anderson, J.D., jr.: Introduction to Flight, McGraw-Hill, 2000.
9. Kuethe, A.M., Chow, C.Y.: Foundations of Aerodynamics, Bases of Aerodynamic Design, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1998.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže