Kontrola zračnog prometa
Kratica: KOZRPR Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 15(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Biljana Juričić
Izvođači: Željko Oreški dipl. ing. ( Predavanja )
Petar Andraši ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Mjerne jedinice. Pravila letenja. Operativne procedure pilota u zračnoj plovidbi (procedure u odlasku, procedure u dolasku, postupci i procedure čekanja, procedure postavljanja visinomjera). Usluge operativnih službi kontrole zračnog prometa. Struktura zračnog prostora. ATM-upravljanje zračnim prometom (kapacitet zračnog prostora i upravljanje protokom zračnog prometa). Plan leta. Izvještaji pilota, opći postupci, odobrenja i upute kontrole zračnog prometa. Razdvajanje zrakoplova i minimumi razdvajanja. Usluge aerodromske kontrole zračnog prometa. Informacije koje zrakoplovima daje aerodromski kontrolni toranj. Kontrola aerodromskog prometa i prometa u aerodromskom prometnom krugu. Poslovi i zadaće prilazne kontrole zračnog prometa. Poslovi i zadaće oblasne kontrole zračnog prometa Razdvajanje zrakoplova Usluga zrakoplovnog informiranja (AIS, EAD). Savjetodavna usluga. Radarska kontrola zračnog prometa. Uporaba sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (ACAS II). Procedure vezane za nepredviđene okolnosti (slučaj opasnosti, nezakonitog ometanja i otkaza radioveze). Usluga potrage i spašavanja. Istraga zrakoplovnih nezgoda i nesreća.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Juričić, B.: Autorizirana predavanja (http://e-student.fpz.hr/)
2. ICAO Doc 4444 - Air Traffic Management, ICAO Annex 2 - Rules of the Air, ICAO Annex 11 - Air traffic services, Annex 12 - Search and Rescue, Annex 13 - Aircraft Incident and Accident Investigation, ICAO doc 8168-OPS/611 Aircraft Operations
3. AIR LAW, Air Transport Pilot s Licence JAR-FCL, Nordian AS, Sandefjord, Norway, 2006.
Preporučena literatura:
4. Zakon o zračnom prometu, Pravilnik o letenju zrakoplova, Pravilnik o operativnim uslugama kontrole zračnog prometa, Zakon o zračnim lukama
5. Cook, A.: European Air Traffic Management, Ashgate Publishing ltd., 2007.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže