Konstrukcije i sustavi zrakoplova I
Kratica: KOSUZRI Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Marušić
Izvođači: v. pred. Izidor Alfirević ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod. Elementi konstrukcije zrakoplova. Faktori omjera težine prema nosivosti zrakoplova i krutosti prema težini zrakoplova. Tipični konstruktivni elementi zrakoplova. Faktori sigurnosti. Koncept slaganja elemenata zrakoplova u odnosu na opterećenja silama i momentima. Zamor materijala elemenata zrakoplovne konstrukcije. Krilo zrakoplova. Kritična mjesta na zrakoplovnoj strukturi. Uređaji za povećanje i obaranje uzgona. Trup zrakoplova. Repne površine. Zrakoplovni materijali. Tehnologija spajanja zrakoplovnih materijala.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. R. Wilkinson: Aircraft Structures & Systems, Addision Wesley Longman Limited, 1996.
2. KLM flight academy: Airframes & Systems, Aircraft General Knowledge, Nordian AS 2010.
3. Jeppesen: Airframes and Systems; JAA ATPL Training, Jeppesen Sanderson Inc.,2004.
Preporučena literatura:
4. Daniel P. Raymer: Aircraft Design: A Conceptual Approach, American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc. Washington D.C., 1992.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže