KATEDRA ZA PRIMIJENJENU MATEMATIKU I STATISTIKU

Fakultet prometnih znanosti - Sveučilište u Zagrebu

MATEMATIKA 1

Sveučilišni preddiplomski studij
Nositelji kolegija: doc.dr.sc. Tomislav Fratrović; pred.dr.sc. Marijana Greblički
Izvođači: predavanja (Fratrović, Greblički, Lončarević), vježbe (Greblički, Hunjak, Lončarević, Rupčić)
E-kolegijhttp://moodle.srce.hr/
Udžbenik: Sanja Marušić: MATEMATIKA I – udžbenik s riješenim primjerima, FPZ, 2007.
Demonstratori
:

Sadržaj kolegija

Usmjerene dužine. Vektori. Kartezijev koordinatni sustav. Skalarni produkt. Vektorski produkt. Mješoviti produkt. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija. Monotone funkcije i lokalni ekstremi. Konveksnost, konkavnost i točke infleksije. Eksponencijalna funkcija. Trigonometrijske funkcije. Ciklometrijske funkcije. Nizovi. Limes niza. Limes i neprekinutost funkcije. Osnovna pravila deriviranja. Derivacija kompozicije funkcija. Derivacija inverzne funkcije. Derivacije višeg reda. Derivacija implicitno zadane funkcije. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Primjena derivacija na traženje intervala rasta i pada te lokalnih ekstrema funkcije. Primjena derivacija na traženje intervala konveksnosti i konkavnosti te točaka infleksije funkcija. L’Hospitalovo pravilo. Asimptote. Ispitivanje tijeka funkcije. Integrali. Definicija određenog integrala. Antiderivacija funkcije, neodređeni integral. Leibniz-Newtonova formula. Direktno integriranje. Metoda supstitucije. Metoda parcijalne integracije. Integriranje racionalnih funkcija. Integriranje trigonometrijskih funkcija. Integriranje nekih iracionalnih funkcija. Primjena određenih integrala. Računanje površina ravninskih likova. Računanje volumena rotacijskih tijela.

 

Nastavni plan i program

 Tjedan Predavanje Vježbe Ishodi
1 UVOD U KOLEGIJ M1.
DEFINICIJA FUNKCIJE, DOMENE, GRAFA.
KOMPOZICIJA FUNKCIJA. PRIMJERI.
DEFINICIJA VEKTORA, ZBRAJANJE I
MNOŽENJE SKALAROM,
LIN. NEZAVISNOST
prepoznati tri podatka po kojima se vektori razlikuju: norma,smjer i orijentacija
2 INVERZNA FUNKCIJA. PARNOST, NEPARNOST, PERIODIČNOST,
RAST/PAD FUNKCIJE, KONVEKSNOST/KONKAVNOST
KOORDINATIZACIJA,
SKALARNI PRODUKT,
VEKTORSKI PRODUKT…
smjestiti vektor u 2D i 3D koordinatnom sustavu, računati pomoću koordinata vektora, razlikovati rezultate skal. i vekt. produkta
3 ELEMENTARNE FUNKCIJE: POLINOMI,
RAC. FUNKCIJE,
EKSP. I LOG. FUNKCIJA
(1. DZ – VEKTORI)
…VEKTORSKI PRODUKT,
MJEŠOVITI PRODUKT
razlikovati formule za računanje kuta  i površine paralelograma razapetog vektorima
4 OPĆA POTENCIJA,
TRIGONOMETRIJSKE I
CIKLOMETRIJSKE FUNKCIJE
(kolokviranje 1. DZ)
POLINOMI I RAC. FUNKCIJA,
RASTAV NA PARC. RAZLOMKE
definirati pojmove funkcije, domene, grafa, reproducirati grafove elementarnih funkcija
5 LIMES NIZA, LIMES I NEPREKINUTOST FUNKCIJE. EKSPONENCIJALNA I LOGARITAMSKA F.,
OPĆA POTENCIJA,
HIPERBOLNE I AREA FUNKCIJE
odrediti prirodnu domenu jednostavnijih elem. funkcija
6 DEFINICIJA DERIVACIJE, SVOJSTVA. PROBLEM TANGENTE
(2. DZ – FUNKCIJE)
TRIGONOMETRIJSKE I
CIKLOMETRIJSKE FUNKCIJE,
RAČUNANJE LIMESA
razlikovati pojmove derivacije i derivacije funkcije u točki
7 PRAVILA DERIVIRANJA,
SLOŽENE DERIVACIJE
(kolokviranje 2. DZ)
TABLICA DERIVACIJA, PRAVILA DERIVIRANJA, JEDNADŽBA TANGENTE
demonstrirati primjenu pravila pri deriviranju složenih funkcija
8 DERIVACIJE VIŠEG REDA.
PARAMETARSKI ZADANE KRIVULJE
SLOŽENE DERIVACIJE, DERIVACIJA
IMPLICITNO ZADANE FUNKCIJE,
DERIVACIJE VIŠEG REDA
objasniti pojam tangente i formulu za jednadžbu tangente
9 1. KOLOKVIJ PRIMJENA DERIVACIJA.
RAST, PAD, EKSTREMI.
10 ASIMPTOTE, TOK FUNKCIJE
(3. DZ – DERIVACIJE)
KONVEKSNOST, KONKAVNOST,
TOČKE INFLEKSIJE.
prepoznati vezu nalaženja ekstrema i točaka infleksije s derivacijom funkcije
11 ODREĐENI I NEODREĐENI INTEGRAL, DIREKTNA INTEGRACIJA (kolokviranje 3. DZ)
L’HOSPITALOVO PRAVILO.
ASIMPTOTE.
opisati pravilo i uvjete potrebne za primjenu L’H. pravila
12 METODA SUPSTITUCIJE,
PARCIJALNA INTEGRACIJA
TABLICA INTEGRALA, DIREKTNA INTEGRACIJA, METODA SUPSTITUCIJE razlikovati pojmove određenog i neodređenog integrala, napisati N.-L. formulu
13 INTEGRIRANJE IRACIONALNIH I
TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA
(4. DZ – INTEGRALI)
PARCIJALNA INTEGRACIJA,
INTEGRIRANJE RACIONALNIH FUNKCIJA
znati primijeniti tablične integrale i formulu parcijalne integracije
14 PRIMJENA INTEGRALA U GEOMETRIJI,
RAČUNANJE POVRŠINA
(kolokviranje 4. DZ)
INTEGRIRANJE TRIG. FUNKCIJA,
VJEŽBANJE ODREĐENIH INTEGRALA
riješiti integral metodom supstitucije, objasniti vezu integrala i površine
15 2. KOLOKVIJ
POTPIS
SISTEMATIZACIJA.
PRIPREMA ZA PISMENI I USMENI ISPIT
Katedra za primijenjenu matematiku i statistiku © 2014 Frontier Theme