Posjet Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save

Ilustracija / Foto: Pixabay

Studenti Fakulteta prometnih znanosti dana 16. siječnja 2017. godine u sklopu terenske nastave posjetili su prostorije Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u Zagrebu, akronim ISRBC (engl. International Sava River Basin Commission). Prostorije Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, u daljnjem tekstu: Savske komisije, nalaze se u Branimir centru u Zagrebu. Terenskoj nastavi prisustvovali su studenti prve godine diplomskog studija Promet, smjer Vodni promet, u sklopu kolegija Tehnologija vodnog prometa. Voditeljica terenske nastave bila je dr. sc. Vlatka Stupalo. Cilj terenske nastave bio je upoznati studente s načinom rada Savske komisije i načinom uspostave međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi.

Domaćini u Savskoj komisiji bili su Željko Milković, zamjenik tajnika za plovidbu, Duško Isaković, savjetnik za tehnička pitanja plovidbe i Goran Šukalo, savjetnik za sigurnost plovidbe koji su kroz dvosatnu prezentaciju upoznali studente s aktivnostima i organizacijskom strukturom Savske komisije.

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

Savska komisija je zajedničko tijelo četiriju država (Republike Hrvatske, Republike Srbije, Republike Slovenije te Bosne i Hercegovine) s međunarodnom pravnom sposobnošću potrebnom za obavljanje svojih funkcija. Osnovana je u svrhu implementacije Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, akronim FASRB od engl. Framework Agreement on the Sava River Basin. Čine je po dva predstavnika svake stranke Okvirnog sporazuma, tj. član i zamjenik člana svake stranke, pri čemu svaka stranka u Savskoj komisiji ima jedan glas. Svojom strukturom omogućuje suradnju stranaka FASRB-a u realizaciji međusobno dogovorenih ciljeva, koji su:

  1. uspostava međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njenim plovnim pritocima,
  2. uspostava održivog upravljanja vodama,
  3. poduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti, kao što su poplave, opasnosti od leda, suše i incidenata koji obuhvaćaju supstance štetne po vodu, kao i reduciranje ili eliminiranje njihovih nepovoljnih posljedica.

Ovi ciljevi se ostvaruju nizom aktivnosti koji uključuje:

  1. usklađivanje razvoja zajedničkih/integriranih planova za sliv rijeke Save (npr. Plan za upravljanje slivom rijeke Save, Plan za upravljanje rizicima od poplava i Plan sigurnosti)
  2. usklađivanje uspostave integriranih sustava za sliv rijeke Save (GIS, RIS – Riječni informacijski servisi, Sustavi nadzora, predviđanja i ranog upozoravanja za sprječavanje nezgoda i nadzor te za zaštitu od poplava),
  3. priprema i realizacija razvojnih programa i ostalih strateških dokumenata, provođenje i koordinacija pripreme studija i projekata,
  4. harmonizacija nacionalnih propisa s EU propisima,
  5. izrada dodatnih protokola za FASRB,
  6. suradnja i sudjelovanje javnosti.

Funkcioniranje ISRBC-a / Izvor: savacommission.org

 

Savska komisija donosi odluke u području plovidbe i daje preporuke o svim ostalim pitanjima. Osim toga, Savska komisija služi kao središnja točka u identifikaciji i provedbi projekata od regionalne važnosti, što vodi do jačanja međusobne suradnje savskih zemalja u području upravljanja vodama.

U načelu, Savska komisija na svojim sjednicama postavlja specifična pitanja koja treba obraditi Tajništvo i/ili stručne skupine. Nakon što se pronađe rješenje, Tajništvo ga predstavlja Savskoj komisiji s preporukom o sljedećim koracima. Prema preporukama Tajništva, Savska komisija na svojim redovnim ili izvanrednim sjednicama donosi odluke i preporuke za stranke. Odluke koje Savska komisija donosi u području plovidbe obvezujuće su za sve stranke, imajući u cilju osigurati uvjete za sigurnu plovidbu te uvjete za financiranje izgradnje i održavanja plovnih putova. U području upravljanja vodama Savska komisija donosi samo preporuke. Odluke i preporuke donose se jednoglasno.

Savska komisija do sada je izdala veliki broj publikacija kao što su: Priručnik za plovidbu na rijeci Savi, Daljinar rijeke Save i njezinih plovnih pritoka, izdaje i publikacije o pravilima i obilježavanju vodnog puta na slivu rijeke Save, Album mostova na slivu rijeke Save, Priručnik o radiotelefonskoj službi na slivu rijeke Save, Pravila plovidbe na slivu rijeke Save, Izvješća o poplavama u slivu rijeke Save i Savski vjesnik. Savski vjesnik je službeni bilten Savske komisije koji se objavljuje dva puta godišnje u formi dvojezičnog izdanja, na engleskom jeziku i jednom od službenih jezika Savske komisije, za svako izdanje. Njegova svrha je da predstavi pregled najznačajnijih aktivnosti, projekata i postignuća Savske komisije. Svi studenti su od predstavnika Savske komisije dobili na poklon tiskani primjerak Priručnika za plovidbu na rijeci Savi i Savski Vjesnik. Elektronsko izdanje Savskog vjesnika dostupno je na web stranici.

Rijeka Sava

Rijeka Sava je najdulja rijeka u Hrvatskoj, duljina toka u Hrvatskoj iznosi 500 km. U smislu međunarodne plovidbe, plovna je samo 380 km, od Račinovaca do Siska, a ograničeni broj dana u godini plovidba je moguća do Zagreba (do slovenske granice za manja plovila). Najveće luke na rijeci Savi su Sisak i Slavonski Brod. Luka Slavonski Brod je klasificirana kao luka osnovne TEN-T mreže, dok je luka Sisak klasificirana kao luka sveobuhvatne TEN-T mreže.

U vrijeme posjeta Savskoj komisiji, rijeka Sava je bila zaleđena skoro do Siska, što je dovelo do nemogućnosti odvijanja riječnog prometa i uzrokovalo velike štete. Luka Sava bila je zaleđena i 2012. godine.

Zaleđena Sava / Izvor: Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

Na teritoriju Republike Hrvatske rijeka Sava ne ispunjava, cijelom svojom duljinom, međunarodne zahtjeve za plovnost vodnih putova prema Europskog ugovora o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN).

Projekt obnove i unaprjeđenja plovnog puta rijeke Save prepoznat je kao potreba i preduvjet za povećanje prometa u lukama, za modernizaciju i brži razvoj luka, što će u konačnosti imati pozitivan utjecaj za razvoj cijele regije. Opći cilj projekta je podizanje klase plovnosti na IV  klasu. Kako Sava jednim dijelom teče u graničnom području s BiH, ovaj projekt se radi u suradnji s Bosnom i Hercegovinom temeljem Sporazuma RH s Vijećem ministara BiH, (1. 12. 2010.) o suradnji na financiranju izrade i izradi projektne dokumentacije, ishođenju akata i vođenju upravnih postupaka za plovni put Save od Račinovca do Siska.

Daljnje analize utvrdit će izvedivost nadogradnje plovnosti Save na tražene standarde: (klasa Va) od granice sa Srbijom (rkm 210,8) do Gunje (rkm 234); (razred lV) od Gunje (rkm 234) do Siska (rkm 594). U svrhu ispunjenja zahtjeva za plovnost povećat će se dimenzije vodnih putova i eliminirati uska grla (koristeći između ostaloga jaružanje i/ili izgradnju novih struktura vodnih putova).

Sava ENC Viewer

Elektroničke navigacijske karte (ENC) jedan su od servisa Riječnih informacijskih servisa (RIS). Nositelji razvoja RIS-a u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj, a time i na rijeci Savi, su Direkcija za unutrašnje plovne putove iz Beograda – Plovput i Agencija za vodne putove iz Vukovara, dok u Bosni i Hercegovini ne postoje iskustva na temu RIS-a. U Sloveniji ne postoji komercijalna plovidba na rijeci Savi, te se stoga RIS na Savi u Sloveniji i ne razvija. ENC-om je pokrivena cjelokupna Sava u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, što uključuje i dionice koje pripadaju Srbiji i Hrvatskoj, te zajedničke dionice Hrvatske i Bosne i Hercegovine te Srbije i Bosne i Hercegovine. Uloga Savske Komisije po pitanju ENC je u njihovoj harmonizaciji na rijeci Savi. Raspoložive ENC su dostupne korisnicima bez naknade.

Sava ENC Viewer / Izvor: kwms.savacommission.org

Autor: Vice Genda

Close