Studocikl

Sustav javnih bicikala u svijetu poznat pod nazivom "Bicycle sharing" predstavlja javnu uslugu korištenja bicikla sa ili bez određene naknade za korištenje. U sklopu projekta CIVITAS ELAN, koji ima za cilj poboljšanje kvalitete života građana uspostavom kvalitetnijih rješenja u gradskom prometu te promicanjem i poticanjem održivih, čistih i energetski učinkovitih načina odvijanja prometa, provodi se pilot projekt uvođenja javnih bicikala na Sveučilištu u Zagrebu. Partneri pri realizaciji ovog pilot projekta su:

 • Fakultet prometnih znanosti i
 • udruga Odraz.

Pilot projekt "STUDOCIKL" osmišljen je isključivo za studentsku populaciju i djelatno osoblje fakulteta koji se nalaze u sklopu Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj. Trenutno se na Kampusu nalaze tri zagrebačka fakulteta:

 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Fakultet prometnih znanosti
 • Hrvatski studiji

Sveukupno oko 4.500 potencijalnih korisnika. Predložena usluga korištenja javnih bicikla je besplatna. Pilot projekt "Studocikl" sastoji se iz dvije faze:

 • U prvoj fazi: probno testiranje, korisnici Fakulteta prometnih znanosti
 • U drugoj fazi: uključivanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Hrvatskih studija

Pilot projekt "STUDOCIKL" obuhvaća sljedeće elemente:

 • 20 bicikala
 • 2 parkirališno/skladišne lokacije (Vukelićeva 4 i Borongajska cesta 83F)
 • Web aplikacija

Kako sustav radi

Studenti i nastavno osoblje su već uneseni u bazu podataka te kod preuzimanja bicikla trebaju napraviti sljedeće:

 • otići na portu Fakulteta FPZ-a (Kampus Borongaj ili Vukelićeva) gdje se dobije Ključ lokota određenog bicikla te se bicikl može preuzeti iz spremišta,
 • povratak bicikla i ključa je moguć na bilo kojoj parkirno-skladišnoj lokaciji.


Budućnost Studocikl-a

Vožnja biciklom doprinosi zdravlju, smanjuje troškove i siguran je oblik prijevoza, ekološki je prihvatljiva i u konačnici povećava sveukupnu kvalitetu života građana. Cilj ovog pilot projekta je popularizirati korištenje bicikala te ponuditi sadašnjim i potencijalnim korisnicima alternativan oblik prijevoza, kako za potrebe rekreacije tako i za svakodnevna putovanja - poput odlaska na posao, u školu i slično. Isto tako, na temelju stečenih iskustava analizirat će se mogućnosti implementacije ovakve usluge i oblika prijevoza na cijelom zagrebačkom Sveučilištu te proširenje usluge i na ostale zainteresirane korisnike u Gradu Zagrebu i ostalim urbanim dijelovima Hrvatske.