News and Information for Students

Procedura polaganja ATO ispita (ATO Exams) u sklopu integriranog ATP(A) programa osposobljavanja u HZNS-u

Da bi student mogao pristupiti Aviation Exam-u (odnosno softver-u koji se koristi za polaganje ATO ispita u ATO HZNS-u), potrebno je:

  1. odslušati stručne kolegije koji sadrže ATPL(A) teoriju (prema uputi HZNS-WI-2),
  2. prikupiti potpise iz stručnih kolegija koji sadrže ATPL(A) teoriju u studentskom indeksu,
  3. dokaz o obavljenim predmetima poslati iz elektronskog indeksa (studomata) mailom na mailom na isolman@fpz.hr sa potpisima iz stručnih kolegija radi dokazivanja odslušane teorije u sklopu svakog stručnog kolegija.

Potpisi u indeksu iz stručnih 20 predmeta su uvjet i dokaz da je student odslušao teoriju, te se na temelju istih mogu, i dodjeljuju pristupni podaci (login) na Aviation Exam-u za polaganje ATO ispita.

Nakon slanja potrebnih dokaza, pristupni podaci (login podaci) će biti kreirani i poslani studentu na fakultetski e-mail za pristup Aviation Exam bazi (https://www.aviationexam.com/) i polaganju ATO ispita. Ujedno će studentu biti dodijeljen i Access u trajanju odkada prvi put zatraži pristup za polaganje do kraja školovanja u HZNS-u (odnosno do isteka propisanih 36 mjeseci trajanja integriranog ATP(A) programa osposobljavanja).

Aviation Exam omogućava dva moda rada: Study Mode za učenje, i Exam Mode za vježbanje prije polaganja službenih ispita (Official ATO Exams).

Kada student smatra da je spreman za polaganje ATO ispita, potrebno je poslati obavijest na isolman@fpz.hr s naznakom koje ATO ispite student želi polagati i u kojem vremenskom razdoblju te poslati dokaze o odslušanoj teoriji (potpisima u indeksu za ATO ispite). Nakon slanja zahtjeva za polaganjem službenih ispita, bit će kreirani službeni ATO ispiti, odnosno “Official ATO Exams” i dostupni na Dashboard-u Aviation Exam-a studenta.

Redoslijed polaganja ATO ispita je prepušten na izbor studentu prema njegovom/njezinom napretku u teorijskom osposobljavanju. Dakle, student sam planira kada i u kojem razdoblju želi polagati ATO ispite (sukladno HZNS-WI-2).

Važno je da student ima na umu da ATO službene ispite može polagati u minimalnom roku od 7 dana te maksimalnom roku od 30 dana, s eventualnim manjim i opravdanim iznimkama. Također, svaki aktivni ATO službeni ispit student ima pravo polagati maksimalno 2 puta u aktivnom periodu polaganja. Za uspješno polaganje svakog ATO ispita potrebno je ostvariti minimalno 75% točnih odgovora.

Uputa za polaganje ATO ispita je dostupna na linku: HZNS-WI-2. U navedenoj uputi prikazani su svi stručni predmeti/kolegiji na studijskom integriranom programu koji sadrže ATPL(A) teoriju.

Nakon polaganja svih službenih ATO ispita (ukupno 14), potrebno je poslati obavijest o uspješnom polaganju ATO ispita na isolman@fpz.hr. Po primitku obavijesti o uspješno položenim svim ATO ispitima, Ured HZNS-a priprema i izdaje studentu Potvrdu o završenom teorijskom osposobljavanju i Preporuku za polaganje teorijskog dijela ispita. S navedenim Potvrdama student ima pravo polagati teorijski dio ispita ispred nadležnog tijela za zrakoplovstvo (Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo).

 

 

Informacija o postupku polaganja ispita ispred nadležnog tijela za zrakoplovstvo (HACZ)

Nakon položenih ispita i izdanih Potvrda u ATO-u, ispiti se prijavljuju u HACZ na obrascu LIC-FRM-221 – PRIJAVA ZA POLAGANJE TEORIJSKOG ISPITA – ATPL/CPL/IR / Application for theoretical examination – ATPL/CPL/IR (http://www.ccaa.hr/download/documents/lic-frm-221_2796).

HACZ uputa o prijavljivanju teorijskog dijela ispita:

“A. PRIJAVLJIVANJE ISPITA
1. Inicijalna prijava za polaganje teorijskog dijela ispita:
Kandidat za polaganje teorijskog ispita mora prilikom prvog polaganja Agenciji dostaviti zahtjev za polaganje teorijskog dijela ispita (svi zahtjevi su dostupni na stranicama Agencije: www.ccaa.hr, pod dijelom Obrasci), uz koji moraju dostaviti:
a) potvrdu organizacije za osposobljavanje o završenom teorijskom dijelu osposobljavanja (izdaje ATO nakon položenih ATO ispita)
b) preporuka za polaganje teorijskog dijela ispita (izdaje ATO nakon položenih ATO ispita)
c) presliku osobne iskaznice
d) dokaz o uplati (definira HACZ)
e) presliku dozvole (ukoliko kandidat već posjeduje neku razinu pilotske dozvole)
Nakon što se evaluira dokumentacija te ukoliko je zadovoljavajuća, kandidatu će se na adresu prebivališta (ili neku drugu adresu, ako tako naznači) dostaviti Rješenje kojim se odobrava polaganje teorijskog dijela ispita. Ukoliko kandidat iz nekog razloga ne zaprimi Rješenje nakon prvog slanja, Rješenje će mu se uručiti na ispitnom roku. Ukoliko ne pristupi ispitnom roku, Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Agencije za civilno zrakoplovstvo, te će se smatrati da je uručeno podnositelju zahtjeva. Prijava se mora podnijeti najkasnije 15 kalendarskih dana prije pristupanja planiranom roku. Ispiti se mogu odjaviti isključivo prije objave rasporeda na službenim internetskim stranicama Agencije. Rasporded će biti objavljen 5 radnih dana prije održavanja ispitnog roka. Nakon objave rasporeda više nije moguće odjaviti ispite. Kandidati mogu ispite odjaviti e-mailom na fclispiti@ccaa.hr ili pisanim dopisom Agenciji. Kandidati će putem stranice Agencije www.ccaa.hr biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja ispita.”

Redovne rokove polaganja ispita na HACZ možete pronaći na službenim stranicama HACZ: http://www.ccaa.hr/english/exams_340/.
Na navedenom linku se nalaze redovni rokovi, rasporedi polaganja ispita, te upute za polaganje teorijskih ispita na HACZ.

Leave a Reply