Vrijeme trajanja projekta

2015.   -   2016.

Financiranje projekta

Sveučilišni projekt

Pametni mobilni uređaji (PMU) predstavljaju značajan čimbenik u pristupu informacijsko komunikacijskim (IK) mrežama. Broj novih IK usluga i aplikacija za PMU-e kontinuirano raste. Široka populacija korisnika različitih zahtjeva koristi PMU-e u svim životnim situacijama.

Ključni cilj istraživanja je analizirati moguće scenarije korištenja PMU-a i povezanih IK usluga ovisno o kontekstu korištenja, od strane različitih skupina korisnika.

Glavni predviđeni troškovi odnose se na razvoj nadzornog mjernog sustava (NMS) koji se sastoji od seta PMU-a i aplikacija za praćenje ponašanja korisnika, te aplikacije za obradu prikupljenih podataka.

Očekivani znanstveni doprinos je novi model za identifikaciju ponašanja korisnika te predviđanje budućeg ponašanja, ovisno o kontekstu korištenja, što će doprinijeti i razvoju ljudskih potencijala te opremljenosti sastavnice.


Povratak