Statut Udruge “TRANS”

Ovdje možete skinuti službeni statut Udruge TRANS.


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) Skupština Udruge

studenata Fakulteta prometnih znanosti – TRANS održana dana 03.07.2015. godine, donijela

je

S T A T U T

UDRUGE STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI – TRANS

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o

ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju

ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i

prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova

i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,

izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja

skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja

udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u

slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar

udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Udruga studenata Fakulteta prometnih znanosti u (u daljnjem tekstu: Udruga) upisana je u

Registar pri nadležnom tijelu državne uprave Republike Hrvatske, te ujedno upisan u Registar

studentskih udruga pri nadležnom ministarstvu. Udruga studenata Fakulteta prometnih

znanosti je samostalna, nepolitička i neprofitabilna pravna osoba. Područje djelovanja Udruge

je Republika Hrvatska.

Članak 3.

Udrugu studenata Fakulteta prometnih znanosti zastupa Predsjednik i dopredsjednik Udruge.

Članak 4.

Udruga studenata Fakulteta prometnih znanosti djeluje samostalno u ostvarivanju ciljeva i

zadataka utvrđenih ovim Statutom, a skladno zakonu.

Članak 5.

Radi uspješnijeg ostvarivanja vlastitih interesa, Udruga studenata Fakulteta prometnih

znanosti može se sukladno zakonu udružiti s drugim odgovarajućim udruženjima i

organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Odluku o udruživanju donosi Skupština

Udruge.

NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 6.

Naziv udruge je: Udruga studenata Fakulteta prometnih znanosti – TRANS.

Skraćeni naziv udruge je: TRANS Sjedište udruge je: Fakultet prometnih znanosti sveučilišta

u Zagrebu Znanstveno-Učilišni Kampus (ZUK), Borongajska 83, Objekt 71, Zagreb.

Članak 7.

Udruga ima znak. Služebni znak Udruge sastavljen je od stiliziranih štampanih slova

„TRANS“ tamnoplave boje. Ispod natpisa „TRANS“ nalazi se puni naziv udruge, također

ispisan štampanim tamoplavim slovima: „Udruga studenata Fakulteta prometnih znanosti“.

Iznad slova „A“ nalazi se žuti polukrug na kojem je tamnoplava akademska kapa.

Članak 8.

Pečat Udruge je pravokutnog oblika i sastoji se od lijevog i desnog dijela. Dimenzije su mu

50×22 mm. Na lijevoj strani se nalazi opisani znak iz članka 7 statuta. Pečat je sastavljen od

stiliziranih štampanih slova „TRANS“. Ispod natpisa „TRANS“ nalazi se puni naziv udruge,

također ispisan štampanim slovima: „Udruga studenata Fakulteta prometnih znanosti“. Iznad

slova „A“ nalazi se polukrug na kojem je akademska kapa.

Članak 9.

Na službeni memorandum dolazi znak Udruge, puni naziv i adresa sa brojem telefona i faksa.

III. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I

DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 10.

Cilj Udruge je poticanje što sadržajnijeg sudjelovanja svojih članova i ostalih studenata

Fakulteta prometnih znanosti u studiranju, te znanstvenom i stručnom radu, marljivosti i

ustrajnosti na vlastitom, općem, stručnom i znanstvenom usavršavanju, kako tijekom

dodiplomskog, tako i poslijediplomskog studija.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na područjima obrazovanja, znanosti i istraživanja,

kulture i umjetnosti i ljudska prava.

Članak 11.

Udruga se zalaže za poboljšanje kvalitete i efikasnosti studiranja na Fakultetu prometnih

znanosti, ostvarivanje kvalitetnijeg studentskog života, te rješavanju problema zapošljavanja

diplomiranih studenata.

Udruga će razvijati suradnju sa srodnim Fakultetima, Veleučilištima i studentskim udrugama

u Hrvatskoj ili inozemstvu.

Udruga se bavi organiziranjem predavanja, sastanka, stručnih rasprava, tribina, susreta

studenata, putovanja, kulturnih, zabavnih i športskih događanja, te izdaje glasila i časopise,

sukladno zakonu.

Članak 12.

Ciljana skupina Udruge s obzirom na članstvo i/ ili korisnike prema kojima je udruga

usmjerena su studenti preddoplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija Fakulteta

prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 13.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Udruge i

značajnim događajima, pisanim izvješćima, zatim na Skupštinama Udruge, posebnim

skupovima, te putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

ČLANSTVO U UDRUZI; PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 14.

Članstvo se sastoji od redovitih i počasnih članova.

Članak 15.

Redovitim članom Udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike

Hrvatske koja prihvaća Statut i program Udruge, a ima status redovnog ili izvanrednog

studenta na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagreb, dobrovoljno pristaje postati

članom Udruge i redovito plaća članarinu.

Članom Udruge postaje se upisom na popis redovitih članova i upisom u Registar članova

koji vodi tajnik Udruge, te plaćanjem upisnine i članarine.

Članak 16.

Počasnim članom Udruge može postati svaka osoba koja je završila Fakultet prometnih

znanosti ili studira na njegovom poslijediplomskom studiju, na osobni zahtjev ili zahtjev

redovitog člana Udruge.

Počasni članovi Udruge mogu postati svi zaposlenici Fakulteta prometnih znanosti, koji se

slažu sa odredbama Statuta Udruge.

Počasnim članovima Udruge mogu postati istaknuti znanstvenici i Rektori Sveučilišta.

Počasnim članom Udruge postaje se upisom na popis počasnih članova i upisom u Registar

članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu),

osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi,

kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnostima tijelima na njihov

zahtjev.

Članak 17.

Predsjedništvo Udruge utvrđuje iznos članarine i upisnine za svaku akademsku godinu.

Članak 18.

Redoviti članovi Udruge imaju pravo sudjelovati i odlučivati na Skupštinama Udruge o

njezinom radu, birati i biti birani u tijela Udruge, biti izvještavani o djelovanju, te davati

prijedloge i poticati rad Udruge.

Članak 19.

Počasni članovi Udruge imaju pravo prisustvovati radu Skupštine Udruge ali bez prava

donošenja odluka i ne mogu birati i biti birani u tijela Udruge.

Počasni članovi će biti izvještavani o djelovanju, te imaju pravo davati prijedloge, poticati i

pomagati rad Udruge.

Članak 20.

Dužnost je svih članova Udruge da se pridržavaju Statuta Udruge, smjernica i odluka

Skupštine i Predsjedništva Udruge, da doprinose svojim aktivnostima unutar i izvan Udruge

unapređivanju djelatnosti Udruge, kao i ostvarivanju njegovih ciljeva i zadataka.

Dužnost je svih članova da sudjeluju u svim manifestacijama Udruge prema svojim

mogućnostima i sklonostima, te da obavještavaju o svome radu u okviru aktivnosti Udruge.

Članovi Udruge su dužni čuvati dostojanstvo, ugled i interese Udruge.

Članak 21.

Članstvo u Udruzi prestaje istupanjem ili isključenjem. Članstvo istupanjem prestaje

pismenim obavještenjem Predsjedništva Udruge o istupanju iz Udruge.

Smatra se da je član istupio iz Udruge ako se utvrdi da najmanje šest mjeseci nije sudjelovao

niti u kakovoj aktivnosti Udruge, što se ne odnosi na osobe koje su članovi Udruge u smislu

članka 16. ovog Statuta.

Redovito članstvo u Udruzi prestaje gubitkom statusa redovnog ili izvanrednog studenta.

Članak 22.

Članovi Udruge Stegovno odgovaraju, ako se utvrdi da član djeluje suprotno ciljevima i

zadacima Udruge, remeti red u okviru aktivnosti Udruge, ili djeluje suprotno Statutu i

Programu Udruge.

Stegovni postupak provodi Predsjedništvo. U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće

stegovne mjere:

-opomena i

-isključenje.

Svaki član ili tijelo Udruge iz članka 24. ovog statuta ima pravo obrazloženim pismenim

prijedlogom predložiti pokretanje postupka za isključenje člana Udruge.

Prijedlog se podnosi Predsjedniku Udruge, koji u slučaju da ocijeni postojanje razloga za

isključenje donosi odluku o pokretanju postupka za isključenje člana.

Odluku o isključenju člana donosi Predsjedništvo sa dvotrećinskom većinom glasova svih

članova Predsjedništva Udruge.

Članak 23.

Protiv Odluke o isključenju iz članstva, isključeni član ima pravo podnijeti prigovor

Predsjedništvu Udruge u roku od petnaest dana od primitka odluke Predsjedništva Udruge o

isključenju, u protivnom se odluka Predsjedništva Udruge smatra konačnom.

Prigovor se podnosi Predsjedništvu Udruge, na temelju kojeg je Predsjednik Udruge dužan

sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine Udruge u roku od 30 dana, koja donosi konačnu odluku

o isključenju ili poništenju postupka isključenja člana.

Odluka Skupštine Udruge ja konačna i protiv nje član nema pravo podnijeti žalbu. Prava i

obveze člana protiv kojeg se vodi postupak o isključenju miruju

do nastupanja konačne odluke.

USTROJSTVO I TIJELA UDRUGE

Članak 24.

Tijela Udruge su: Skupština Udruge, Predsjednik Udruge, Predsjedništvo Udruge i Nadzorni

odbor.

SKUPŠTINA

Članak 25.

Skupštinu sačinjavaju poslovno sposobni redovni članovi Udruge.

Članak 26.

Skupština može biti redovita, izborna, izvanredna, i svečana.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica

Skupštine održava svake dvije godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge.

U odluci o sazivanju Skupštine Udruge utvrđuje se dnevni red sjednice, te dan i mjesto

održavanja sjednice. Predsjednik Udruge je dužan sazvati sjednicu Skupštine Udruge kada to

zatraži najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine, predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red

sjednice. Ako Predsjednik Udruge ne sazove sjednicu Skupštine

Udruge u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je

predlagatelj iz stavka 5 ovog članka. Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te

mjesto i dan održavanja sjednice.

Članak 27.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju

odsutnosti predsjednika i dopredsjednika, Skupština će u početku sjednice javnim

glasovanjem odrediti osobu među članovima koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 28.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje 1/2 redovitih članova

Skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Članak 29.

Djelokrug rada Skupštine Udruge je: utvrđivanje politike razvitka Udruge, donosi i mijenja

Statut Udruge, prihvaća financijski plan i završni račun, donosi i mijenja program rada,

donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge, bira i razrješuje dužnosti članove

Predsjedništva Udruge, bira i razrješuje dužnosti Predsjednika i dopredsjednika Udruge, bira

likvidatora Udruge, razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge, daje smjernice za rad Udruge,

potvrđuje odbore, komisije i slična tijela po potrebi, te njihove zadatke, odlučuje o prestanku

rada Udruge, obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Članak 30.

Skupština može razriješiti dužnosti Predsjedništvo, Predsjednika, dopredsjednika Udruge, te

Nadzorni odbor i prije isteka mandata na koji su birani ukoliko ne izvršavaju povjerene

obaveze.

Ukoliko Skupština Udruge razrješava cijelo Predsjedništvo ili Nadzorni odbor, tada se bira

novo s punim mandatom, a ukoliko razrješuje samo pojedinog člana Predsjedništva ili

Nadzornog odbora onda se novi člana bira na mandat u čiji je sastav biran.

U slučaju da član Predsjedništva ili Nadzornog odbora sam zatraži svoje razrješenje,

Skupština Udruge je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na svojoj prvoj sjednici.

U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u

registar udruge ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata

tijelima udruge.

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE

Članak 31.

Predsjedništvo Udruge čini sedam članova. To su: Predsjednik Udruge, dopredsjednik Udruge

i pet članova. Članovi Predsjedništva Udruge biraju se između redovitih članova Udruge na

izbornoj sjednici Skupštine Udruge.

Predsjedništvo Udruge je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.

Članak 32.

Predsjedništvo Udruge: bira imenuje i razrješuje između svojih članova Tajnika Udruge,

utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i

prihvaćanje, utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada, brine o izvršavanju

usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge, upravlja imovinom Udruge,

podnosi izvješća o radu Skupštine Udruge, imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te

im određuje zadatke, obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima

Udruge.

Članak 33.

Odluke Predsjedništva Udruge donose se većinom glasova svih

članova Predsjedništva Udruge.

Sjednice Predsjedništva Udruge se održavaju prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik, a

mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik mora sazvati sjednicu Predsjedništva ako to zatraže najmanje dva člana

Predsjedništva pismenim obrazloženjem u kojem je predložen dnevni red, datum i mjesto

održavanja sjednice.

Članak 34.

Za svoj rad Predsjedništvo Udruge je odgovorno Skupštini Udruge. Predsjedništvo Udruge

podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu. Barem jedan član Predsjedništva

Udruge mora biti student prve godine studija.

Mandat članova Predsjedništva Udruge traje dvije godine.

Razrješenja dužnosti članova Predsjedništva vrši se prema članku 30. ovog Statuta.

Svaki član Predsjedništva može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka svog mandata na koji

je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke Skupštine Udruge

o razrješenju.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 35.

Predsjednik Udruge je i Predsjednik Predsjedništva Udruge.

Predsjednik Udruge ne može biti student prve godine preddiplomskog studija.

Predsjednik Udruge bira se na mandat od dvije godine, s tim da može biti ponovno biran još

samo jednom.

Razrješenja dužnosti Predsjednika Udruge vrši se prema članku 30. ovog Statuta.

Predsjednik Udruge može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka svog mandata na koji je

izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke Skupštine Udruge o

razrješenju.

Članak 36.

Predsjednik Udruge: rukovodi radom Udruge i zastupa ju u skladu sa zakonom, Statutom

Udruge, te odlukama Skupštine i Predsjedništva Udruge, pokreće raspravu o određenim

pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge, brine se o upoznavanju javnosti s

radom Skupštine Udruge i njezinih tijela, rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva Udruge,

obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu i

radu Predsjedništva Udruge Skupštini Udruge.

TAJNIK UDRUGE

Članak 37.

Tajnika Udruge bira, imenuje i razrješuje Predsjedništvo Udruge na mandat od dvije godine

za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar članova.

NADZORNI ODBOR

Članak 38.

Nadzorni odbor ima tri člana koji se biraju i razrješuje Skupština Udruge između redovitih

članova. Skupština između tri izabrana člana Nadzornog odbora imenuje Predsjednika

Nadzornog odbora. Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine, s tim da mogu biti

ponovo birani u Nadzorni odbor još samo jednom.

Razrješenja dužnosti članova Nadzornog odbora vrši se prema članku 30. ovog Statuta.

Svaki član Nadzornog odbora može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka svog mandata na

koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke Skupštine

Udruge o razrješenju.

Članak 39

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice odbora prema potrebi, a najmanje jednom

polugodišnje. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.

O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Udruge i organ čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim

aktima Udruge.Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

Članak 40.

Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu tijela Udruge ima pravo nakon jednoglasne

odluke sva tri člana sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine Udruge, prema članu 26 stavak

5,6,7 i 8 ovog Statuta.

Na izvanrednoj sjednici Skupštine Predsjednik Nadzornog odbora ukoliko Skupština utvrdi to

potrebnim, pokreće postupak o razrješenju dužnosti tijela ili člana udruge protiv koje je

postupak pokrenut. Skupština Udruge donosi odluku o razrješenju ili poništenju postupka

razrješenja tijela ili člana. Odluka Skupštine Udruge je konačna i protiv nje član ili tijelo

nema pravo podnijeti prigovor. Skupština, ukoliko je to u njezinom djelokrugu imenuje novo

tijelo ili člana na istoj sjednici. Razrješenje se vrši prema članku 30. ovog Statuta.

LIKVIDATOR UDRUGE

Članak 41.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Predsjedništva Udruge.

Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim

stručnim znanjem kako bi mogla voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog

postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja

Udruge iz registra udruga.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju

određuje Predsjedništvo Udruge na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

VII. IMOVINA UDRUGE

Članak 42.

Imovinu Udruge čine:

 – novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i

darovima

 – novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi,

financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne

i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

 – nekretnine i pokretne stvari udruge,

 – druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem

djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 43.

Udruga stječe imovinu skupljanjem članarine, dobrovoljnih priloga i darova, donacija iz

proračuna, te iz drugi izvora, a sukladno zakonu.

Članak 44.

Udruga stječe prihode koje naplaćuje putem vlastitog računa i raspoređuje ih u skladu sa

zakonom i ovim Statutom.

Članak 45.

Udruga samostalno uređuje unutrašnje odnose i poslovanje svojim općim aktima u skladu sa

zakonom i ovim Statutom.

Članak 46.

Udruga samostalno odgovara za svoje obveze i zakonitosti rada.

Članak 47.

Izvješće o materijalno – financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini Udruge

na razmatranje i prihvaćanje.

Udruga sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog

poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VIII. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 48.

Udruga prestaje sa radom u slučajevima predviđenim zakonom.U slučaju prestanka rada

Udruge, imovina Udruge nakon izmirenja svih potraživanja pripast će nekoj udruzi, ustanovi

ili zakladi, a na temelju odluke Skupštine.

Skupština donosi odluku o prestanku rada Udruge 3/4 glasova od ukupnog broja članova

Udruge.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DURUGE

Članak 49.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućuje rad Udruge te se ne

može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj

spor riješiti mirenjem.

Za rješavanje spora/ sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova

udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom kojeg donosi

skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe zakona o mjerenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/ sukob interesa nastane oko

pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o kome odlučuje

nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/ sukob interesa. Po

konačnosti odluke arbitražnog vijeća udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis

promjena u registar udruga zajedno sa odlukom arbitražnog vijeća.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Promjene i nadopune Statuta donosi Skupština Udruge prema odredbama članka 27. ovog

Statuta.

Članak 51.

Promjene i nadopune Statuta utvrđuje Predsjedništvo Udruge.

Grupa od najmanje deset članova ima pravo Predsjedništvu Udruge predati prijedlog

promjena i nadopuna Statuta kojega je Predsjedništvo dužno prihvatiti i izvršiti potrebne

radnje da bi se on dao Skupštini na razmatranje.

Promjene i nadopune Statuta dostavljaju se članovima Udruge radi upoznavanja s prijedlogom

i stavljanja primjedbi u roku od 15 dana od dana njegova dostavljanja. Mišljenja, primjedbe i

prijedlozi dostavljaju se Predsjedništvu na razmatranje, u roku od 30 dana od primitka teksta

nacrta Statuta. Nakon pribavljanja mišljenja, primjedaba i prijedloga, Predsjedništvo Udruge

utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak 52.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata daje

Predsjedništvo Udruge.

U Zagrebu, 03.07. 2015. godine