Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Prijelaz

1. Prijelaz s drugih sveučilišnih studija na Fakultet prometnih znanosti

Prijelaz na prijediplomski studij Fakulteta moguć je isključivo sa sveučilišnih studija u kojima su zastupljene odgovarajuće discipline ovisno o studiju/smjeru na koji se želi prijeći. Broj prijelaznika ograničen je kapacitetom Fakulteta. Studenti koji prelaze na prijediplomski studij plaćaju maksimalni iznos participacije u godini u kojoj prelaze na Fakultet, a pri upisu narednih akademskih godina model izračuna participacije za takvog studenta – prijelaznika jednak je kao za sve studente, odnosno izračun se provodi u skladu s važećim modelom izračuna participacija.

Studentu kome se odobri prijelaz na Fakultet priznat će se odgovarajuće godine studija provedene na drugom fakultetu. Od položenih ispita priznat će mu se ispiti iz predmeta čiji nastavni programi odgovaraju nastavnim programima odnosnih predmeta na Fakultetu.

Prijelaz se može izvršiti samo u redovitom upisnom roku u akademsku godinu, u mjesecu rujnu. Zamolbe za prijelaz predaju se u studentskoj službi fakulteta u razdoblju od sredine srpnja do kraja kolovoza.

O molbi studenta da mu se dozvoli prijelaz odlučuje Odbor za studijski program i izvedbeni plan. U rješenju kojim se dozvoljava prijelaz, Odbor će, pošto pribavi mišljenje predmetnog nastavnika odlučiti koji se ispiti, položeni na drugim fakultetima, priznaju studentu na Fakultetu i odobriti mu upis. Potrebno je priznati 35 ECTS bodova za prijelaz u 2. godinu prijediplomskog studija.

Student koji prelazi na Fakultet s drugog fakulteta dužan je prilikom podnošenja zamolbe (prilog) za odobrenje prijelaza podnijeti:

  • službenu potvrdu fakulteta s kojega želi prijeći s naznakom ovjerenih godina studija, s podacima o položenim ispitima, stegovnim postupcima koji su u tijeku te podacima o godini u koju bi se student mogao upisati na Fakultetu s obzirom na obveze koje je do tada ispunio.
  • ovjereni nastavni plan i programom za kolegije koje je položio na fakultetu s kojeg student dolazi.

Student koji ne ispunjava uvjete za upis u sljedeću godinu studija upisuje se u godinu studija u koju je bio upisan.

Student koji mijenja studij nakon prve godine, izuzevši studije Fakulteta, a nije stekao pravo upisa u drugu godinu studija, može upisati neki od studija na Fakultetu samo u redovnom razredbenom postupku, tj. prijaviti se u utvrđenom roku, proći propisani postupak i steći pravo na upis. Takvom studentu mogu se u novom studiju priznati položeni ispiti s ranijeg studija, ako opsegom i programom odgovaraju programu koji studira.

Iznimno se može odobriti prijelaz studentima koji ne zadovoljavaju opće uvjete ako je prijelaz potreban zbog teže bolesti, preseljenja obitelji, obveze treninga vrhunskih sportaša ili nekog drugog opravdanog razloga.

Student prijelaznik mora se upisati do završetka upisnog roka odnosno u roku osam dana nakon primitka rješenja o prijelazu.

2. Prijelazi s jednog studijskog programa ili smjera na drugi unutar Fakulteta

Tijekom prijediplomskog studija student može samo jednom prijeći s jednog studija ili smjera na drugi. Prijelaz se ostvaruje isključivo tijekom upisa akademske godine, a zamolbe za prijelaz (prilog) predaju se u studentskoj službi fakulteta u razdoblju od sredine srpnja do kraja kolovoza.

Takav prijelaz, odobrava Odbor za studijski program i izvedbeni plan na zamolbu studenta, uz suglasnost pročelnika odsjeka/predstojnika zavoda odgovornog za studij odnosno smjer na koji student prelazi.

Vezano uz zamolbu, pročelnik odsjeka/predstojnik zavoda odgovoran za studij odnosno smjer na koji student želi prijeći propisuju neophodne razlikovne sadržaje između studija ili smjera na koji je student bio upisan i studija odnosno smjera kojeg upisuje.

Student koji prelazi na neki od studijskih programa Fakulteta ili mijenja smjer studija upisuje se u onu godinu studija za koju je stekao uvjete na studiju ili smjeru s kojeg prelazi. U toj godini treba upisati i sve razlike u kolegijima između studija ili smjera na koji je bio upisan i studija ili smjera kojeg upisuje.

U studentsku službu Fakulteta student predaje popunjeni i ispisani (obje stranice) obrazac Zamolbe i Uplatnice, a troškovi rješenja određeni su Troškovnikom Fakulteta.

Napomena: za popunjavanje obrazaca Odabir izbornog kolegija potrebno je nakon otvaranja dokumenta načiniti sljedeće (odabrati OPTIONS->enable this content->OK)

Naziv datotekeDatum objave
1. srpnja 2020.
8. rujna 2023.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet