Diplomski rad

Za akademsku godinu 2019./2020. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednice prema rasporedu:

 • 21. travnja 2020.
 • 19. svibnja 2020.
Prijava tema diplomskog rada

Temu diplomskog rada mogu prijaviti svi studenti koji imaju upisan diplomski rad od početka ak. god. 2019./2020.

Napomena:

Naslov teme diplomskog rada studenti definiraju dogovorno s mentorom.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradbi diplomskog rada i Prilog prijavi diplomskog rada, potpisane od strane mentora, obavezni predati u Studentsku službu za sjednicu Odbora u:

 • travnju 2020. do 7. travnja 2020.
 • svibnju 2020. do 5. svibnja 2020.

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izradbe diplomskog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Diplomski rad).

Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama za studente za prijavu diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Diplomski rad i objavljene putem sustava Merlin).

Raspored rokova za obranu diplomskih radova za sve smjerove

Za razdoblje od ožujka do srpnja 2020.:

 1. 5. svibnja 2020. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2018./2019. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u studenom 2019. i veljači 2020.)
  Studenti koji su prijavili rad na roku prijave u travnju 2019., a isti neće obraniti zaključno s ovim rokom, trebaju ponovno prijaviti temu rada na roku prijave u ožujku 2020.
 2. 14. srpnja 2020. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u zimskom (studeni 2019. i veljači 2020.) i ljetnom semestru (travanj 2020.)
 3. 1. rujna 2020. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u zimskom (studeni 2019. i veljači 2020.) i ljetnom semestru (travanj/svibanj 2020.)
 4. 24. i 25. rujna 2020. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u zimskom (studeni 2019. i veljači 2020.) i ljetnom semestru (travanj/svibanj 2020.)

Studenti su dužni predati potpisanu Potvrdu o izrađenom diplomskom radu zajedno s uvezanim radovima te elektroničku inačicu rada u pdf formatu i pod nazivom studentov JMBAG.pdf pohranjenu na CD-u ili DVD-u najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada u Studentsku službu Fakulteta.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izradbe i predaje diplomskog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izradbe i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada. Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se diplomski rad, izrađen u skladu s Uputama, preda mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Prije predaje DIPLOMSKOG rada u Studentsku službu studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti. Kao dokaz da su razdužili svu građu studenti u Knjižici dobivaju potvrdu.

Napomene:

 • Studenti koji u ak. god. 2018./2019. imaju odobrenu temu diplomskog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme).
 • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan diplomski rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati diplomski rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

(https://www.fpz.unizg.hr/file/pravilnik-o-zavrsnim-i-diplomskim-ispitima.pdf, članak 20.)

Sve obrasce potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani diplomski rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci

Naziv dokumenta Datum objave

Zapisnici

Naziv dokumenta Datum objave