Klikni s prometom Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2020 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Diplomski rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izradbe diplomskog rada

Za akademsku godinu 2020./2021. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednice prema rasporedu:

 • 9. veljače 2021.
 • i 20. travnja 2021.


Prijava tema diplomskog rada

Temu diplomskog rada mogu prijaviti svi studenti koji imaju upisan diplomski rad od početka ak. god. 2020./2021.

Napomena:

Naslov teme diplomskog rada studenti definiraju dogovorno s mentorom.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradbi diplomskog rada i Prilog prijavi diplomskog rada, potpisane od strane mentora, obavezni poslati na adresu elektroničke pošte referada@fpz.unizg.hr za sjednicu Odbora u:

 • veljači 2021. do 28. siječnja 2021.
 • travnju 2021. do 6. travnja 2021.

Važno: Prilikom slanja Zamolbe za pristupanje izradbi diplomskog rada, student OBAVEZNO u ucc upisuje adresu elektroničke pošte svog mentora, a pod naslov navodi: Prijava teme diplomskog rada.

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izradbe diplomskog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Diplomski rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.

 

Raspored rokova za obranu diplomskih radova za sve smjerove

Za razdoblje od prosinca 2020. do srpnja 2021.:

 1. 9. ožujka 2021. (za studente koji su u ak. god. 2019./2020. prijavili rad na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. na roku prijava u studenom 2020.)
 2. 4. svibnja 2021. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2019./2020. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. na roku prijava u studenom 2020. i veljači 2021.)
  Studenti koji su prijavili rad na roku prijave u travnju 2020., a isti neće obraniti zaključno s ovim rokom, trebaju ponovno prijaviti temu rada na roku prijave u ožujku 2021.
 3. 6. srpnja 2021. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. na roku prijava u zimskom (studeni 2020. i veljači 2021.) i ljetnom semestru (travanj 2021.)

Studenti su dužni poslati konačnu (finalnu ) verziju rada i Potvrdu u elektroničkim oblicima (u PDF-u, pod nazivima za rad „studentov JMBAG.pdf', a za Potvrdu „potvrda_studentov JMBAG.pdf") na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izradbe i predaje diplomskog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izradbe i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada. Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se diplomski rad, izrađen u skladu s Uputama, pošalje elektroničkom poštom mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Prije slanja konačne (finalne ) verzije rada i Potvrde na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti.

Napomene:

 • Studenti koji u ak. god. 2019./2020. imaju odobrenu temu diplomskog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme).
 • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan diplomski rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati diplomski rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

(https://www.fpz.unizg.hr/file/pravilnik-o-zavrsnim-i-diplomskim-ispitima.pdf, članak 20.)

Sve obrasce potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani diplomski rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci

Naziv dokumenta Datum objave

Zapisnici

Naziv dokumenta Datum objave