Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2022 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Završni rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izrade završnog rada

Za akademsku godinu 2021./2022. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednicu prema rasporedu:

 • 19. travnja 2022.

Prijava tema završnog rada za sjednicu Odbora u travnju 2022.

Studenti koji u ak. god. 2021./2022. prvi puta upisuju završni rad ili ponovno upisuju završni rad, a nemaju ispunjene uvjete za prijavu u studenom 2021., teme će moći prijavljivati od 7. ožujka do 1. travnja 2022. putem ISVU Studomata.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradi završnog rada, OBAVEZNO s mentorovim potpisom, obavezni poslati na adresu elektroničke pošte referada@fpz.unizg.hr do 5. travnja 2022. do 13:00 sati.

Važno: Prilikom slanja Zamolbe za pristupanje izradi završnog rada, student OBAVEZNO u kopiju upisuje adresu elektroničke pošte svog mentora, a naziv privitka potrebno je definirati na sljedeći način: JMBAG_Zamolba_završni_rad_Prezime_Ime_ Smjer.

Prijedlozi tema za završne radove studentima  su vidljivi na ISVU Studomatu od 24. veljače 2022. Odabir teme/mentora studenti će obavljati koristeći ISVU Studomat.

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izrade završnog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Završni rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.


Raspored rokova za obranu završnih radova za sve smjerove

Za razdoblje od svibnja 2022. do rujna 2022.:

 1. 3. svibnja 2022. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2021./2022. na roku prijava u studenom 2021. i veljači 2022.)
 2. 5. srpnja 2022. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2021./2022. na roku prijava u zimskom (studeni 2021. i veljači 2022.) i ljetnom (travanj 2022.) semestru.
 3. 6. rujna 2022. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2021./2022. na roku prijava u zimskom (studeni 2021.) i ljetnom semestru (travanj i svibanj 2022.)
 4. 14., 15., 16. i 19. rujna 2022. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2021./2022. u terminima prijava u zimskom (studeni 2021.) i ljetnom semestru (travanj i svibanj 2022.)

Studenti su dužni poslati konačnu verziju rada i Potvrdu u elektroničkim oblicima (u PDF-u, pod nazivima za rad „studentov JMBAG.pdf", a za Potvrdu „potvrda_studentov JMBAG.pdf") na adresu elektroničke pošte  referadaiknjiznica@fpz.unizg.hra u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.unizg.hr) najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izrade i predaje završnog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izrade i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se završni rad, izrađen u skladu s Uputama, pošalje elektroničkom poštom mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Napomena za rokove obrana u rujnu 2022.

 • krajnji rok slanja konačne verzije završnog rada mentoru na pregled do 18. srpnja 2022.
 • krajnji rok za slanje konačne verzije završnog rada na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr:
  • 30. kolovoza 2022. za rok obrana 6. rujna 2022.
  • 6. rujna 2022. za rok obrana 14., 15., 16. i 19. rujna 2022.

Prije slanja konačne verzije rada i Potvrde na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr, a u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.unizg.hr) studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti.

Napomene:

 • Studenti koji u ak. god. 2020./2021. imaju odobrenu temu završnog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme.
 • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan završni rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati završni rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

 (https://www.fpz.unizg.hr/file/pravilnik-o-zavrsnim-i-diplomskim-ispitima.pdf, članak 20.)

Sve obrasce osim obrasca "Izvješće o napretku izradbe završnog rada" potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani završni rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci

Naziv dokumenta Datum objave

Zapisnici

Naziv dokumenta Datum objave