Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2021 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Završni rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izrade završnog rada

U vremenu pandemije Covida-19 obrasci se mogu predati bez potpisa studenta i mentora.

Za akademsku godinu 2021./2022. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednicu prema rasporedu:

 • 9. studenoga 2021.
 • 19. travnja 2022.

Prijava tema završnog rada za sjednicu Odbora u studenom 2021.

Temu završnog rada za sjednicu Odbora u studenom 2021. mogu prijaviti studenti koji:

 • nisu prijavili temu u ak. god. 2020./2021., a imali su upisan završni rad ili
 • u ak. god. 2021./2022. u zimskom semestru imaju najviše dva (2) kolegija koje trebaju slušati te nemaju upisanih kolegija koje trebaju slušati u ljetnom semestru (osim završnog rada).

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradi završnog rada, potpisanu od strane mentora, obavezni poslati na adresu elektroničke pošte referada@fpz.unizg.hr do 29. listopada 2021.

Napomena: Tijekom zimskog semestra (u studenom) ak. god. 2021./2022. za studente koji prijavljuju završni rad prijedlozi tema neće biti unaprijed definirani i dostupni putem ISVU Studomata. Prijedloge tema studenti definiraju dogovorno s mentorom.

Prijava tema završnog rada za sjednicu Odbora u travnju 2022.

Studenti koji u ak. god. 2021./2022. prvi puta upisuju završni rad ili ponovno upisuju završni rad, a nemaju ispunjene uvjete za prijavu u studenom 2021., teme će moći prijavljivati od 7. ožujka do 1. travnja 2022. putem ISVU Studomata.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradi završnog rada, potpisanu od strane mentora, obavezni poslati na adresu elektroničke pošte referada@fpz.unizg.hr do 5. travnja 2022.

Važno: Prilikom slanja Zamolbe za pristupanje izradi završnog rada, student OBAVEZNO u cc upisuje adresu elektroničke pošte svog mentora, a naziv privitka potrebno je definirati na sljedeći način: JMBAG_Zamolba_završni_rad_Prezime_Ime_ Smjer.

Prijedlozi tema za završne radove studentima će biti vidljivi na ISVU Studomatu od 14. veljače 2021. Odabir teme/mentora studenti će obavljati koristeći ISVU Studomat.

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izrade završnog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Završni rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.


Raspored rokova za obranu završnih radova za sve smjerove

Za razdoblje od studenog 2021. do srpnja 2022.:

 1. 30. studenoga 2021. (za studente koji su u ak. god. 2020./2021. prijavili diplomski rad na rokovima prijave u studenom 2020. i travnju 2021.)
  Studenti koji su prijavili rad na roku prijave u studenom 2020., a isti neće obraniti zaključno s ovim rokom, trebaju ponovno prijaviti temu rada, na roku prijave u studenom 2021., veljači 2022. ili u travnju 2022.
 2. 8. ožujka 2022. (za studente koji su u ak. god. 2020./2021. prijavili rad na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2021./2022. na roku prijava u studenom 2021.)
 1. 3. svibnja 2022. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2020./2021. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2021./2022. na roku prijava u studenom 2021. i veljači 2022.)
 2. 5. srpnja 2022. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2021./2022. na roku prijava u zimskom (studeni 2021. i veljači 2022.) i ljetnom (travanj 2022.) semestru.

Studenti su dužni poslati konačnu verziju rada i Potvrdu u elektroničkim oblicima (u PDF-u, pod nazivima za rad „studentov JMBAG.pdf", a za Potvrdu „potvrda_studentov JMBAG.pdf") na adresu elektroničke pošte  referadaiknjiznica@fpz.unizg.hra u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.unizg.hr) najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izrade i predaje završnog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izrade i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se završni rad, izrađen u skladu s Uputama, pošalje elektroničkom poštom mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Prije slanja konačne verzije rada i Potvrde na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr, a u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.unizg.hr) studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti.

Napomene:

 • Studenti koji u ak. god. 2020./2021. imaju odobrenu temu završnog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme.
 • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan završni rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati završni rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

 (https://www.fpz.unizg.hr/file/pravilnik-o-zavrsnim-i-diplomskim-ispitima.pdf, članak 20.)

Sve obrasce osim obrasca "Izvješće o napretku izradbe završnog rada" potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani završni rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci

Naziv dokumenta Datum objave

Zapisnici

Naziv dokumenta Datum objave