Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2021 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Preddiplomski studij


Proces prijave kandidata za upis na 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija započinje prijavom preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko mrežne stranice www.postani-student.hr

Navedeno se odnosi i na kandidate koji su četverogodišnju srednju školu završili prije 2010. godine, s tim da oni nisu obavezni polagati ispite državne mature, ali ako ih polože, donose im dodatne bodove. Više o prijavama (načinu, datumima, dokumentima i s odgovorima na sva Vaša pitanja) naći ćete na poveznici Agencije za znanost i visoko obrazovanje: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama

Uvjeti upisa objavljeni su u Natječaju za upis studenata na 1. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022. koji je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon što završi postupak odabira željenog učilišta i kandidat dobije upisni broj potrebno je još i upisati se.
Dobiveni upisni broj na ljetnom roku nije moguće koristiti prilikom upisa u jesenskom upisnom roku.
Kandidatu koji potvrdi namjeru upisa, a iz neopravdanih razloga upis ne realizira, Fakultet ostavlja mogućnost naplate oportunitetnih troškova u iznosu jedne godišnje školarine (8.400,00 kn).

Fakultet prometnih znanosti izvodi 3 studijska programa na preddiplomskoj razini studija: Studiji:

 1. PROMET (preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine)
 2. INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA (preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine)

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe navedene pod 1. i 2. (za redovite i izvanredne studente) sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja.

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (B razina)do 400 bodova
  • Fizika*do 200 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili prometne struke.
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Napomena: učenici koji ostvaruju pravo izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.
Konačna objava rezultata za ljetni rok je 21. srpnja 2021., odnosno za rujanski rok: 16. rujna 2021.
Upisi za ljetni rok 23., 26. i 27. srpnja 2021., odnosno za rujanski rok: 17. i 20. rujna 2021.

 1. AERONAUTIKA (preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine)
DODATNA PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA – 7. rujna 2021.

Dodatna provjera znanja engleskog jezika u jesenskom roku održat će se u UTORAK, 7. rujna 2021. na daljinu (online) preko aplikacije zoom prema rasporedu s točnim vremenom na poveznici koju će prijavljeni kandidati dobiti elektronskom poštom na adresu koju su naveli u prijavi najkasnije dan prije provjere (6. rujna 2021.).

Kandidati se mole da za dodatnu provjeru engleskog jezika:

 • pripreme identifikacijski dokument s fotografijom (osobna iskaznica, vozačka dozvola);
 • koriste računalo umjesto mobitela te se spajaju na internet putem žice;
 • osiguraju sve tehničke uvjete da se ispitivanje može održati video-vezom (uključena kamera i mikrofon, mirno, neometano mjesto) te da se uključe NA VRIJEME, prema objavljenom rasporedu.

Za bilo kakve upite ili probleme vezane uz on-line ispitivanje javite se e-mailom na: ifrancetic@fpz.unizg.hr

Moduli: civilni pilot, vojni pilot, kontrola letenja

Specifičnost studija aeronautike je da se preko studijskih programa preddiplomskog studija (moduli) provodi osposobljavanje pilota i kontrolora zračnog prometa prema certificiranim programima osposobljavanja od strane hrvatskih i europskih zrakoplovnih vlasti. Na taj način studenti pored završenog studija imaju mogućnost stjecanja uvjeta za polaganje odgovarajućih ovlaštenja i dozvola za rad, bilo kao piloti zrakoplova, bilo kao kontrolori zračnog prometa. Iako ovaj segment tvori primarni dio preddiplomskog studijskog programa, on ne predstavlja uvjet studiranja, pa postoji mogućnost izbora studenata da završe studij aeronautike prema ponuđenim modulima (civilni pilot, vojni pilot, kontrolor leta), a da ne steknu uvjete za polaganje ovlaštenja. Neovisno o odabiru načina studiranja kroz studij aeronautike, studenti završetkom studija također stječu međunarodno definiranu razinu znanja, vještina i sposobnosti koje omogućuju obavljanje navedenih visokostručnih zanimanja.

3a. Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program naveden pod 3. (za REDOVITE STUDENTE na sva tri modula) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 500 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (viša razina)do 300 bodova
  • Engleski jezikdo 200 bodova
  • Fizika*do 100 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti*
  • zdravstveni kriterij
  • usmeni ispit iz Engleskog jezika
   *Provjera posebnih sposobnosti je ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  1. osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Specifičnost upisa na studija aeronautike sastoji se u posebnim preduvjetima za upis, a to su:

 • odgovarajući liječnički pregled i
 • usmena provjera znanja engleskog jezika.

S obzirom na to da liječnički pregled i usmena provjera znanja engleskog jezika predstavljaju eliminacijski kriterij pri formiranju rang listi, navedeno je potrebno obaviti u sklopu razredbenog postupka i prijave za upis (odnosno potvrde upisa od strane kandidata).

Kandidati za modul vojni pilot prijavljuju studij i preko projekta Kadet kojeg vodi Ministarstvo obrane https://www.morh.hr/kadeti-piloti-at/.

Liječnički pregled za civilne pilote i kontrolore leta obavlja se o vlastitom trošku u jednom od ovlaštenih zrakoplovno-medicinskih centara za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja.

Lista važećih zrakoplovno-medicinskih centara (AeMC) kontinuirano se obnavlja na web stranicama HACZ (http://www.ccaa.hr/hrvatski/medicinski-centri_75/)

Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti potrebno je priložiti najkasnije do 2. srpnja 2021. godine, odnosno za jesenski rok do 10. rujna 2021.

Usmena provjera znanja engleskog jezika provodi se također prije upisa na studij, prema prijavama kandidata i o vlastitom trošku, a prema rasporedu termina koje objavljuje Fakultet. Provjeru provode profesori engleskog jezika sa Zavoda za aeronautiku koji su specijalizirani za područje radio-telefonske komunikacije. Cilj ove usmene provjere je da se uz jezičnu kompetenciju dodatno ispitaju sposobnosti razumijevanja, kao i govorne sposobnosti kandidata.

Prijave za provjeru engleskog jezika traju do 7. lipnja 2021., (za jesenski rok do 1. rujna 2021.) a mogu se obaviti na način da se popuni obrazac "Prijava za test sposobnosti" dostupan na kraju ove stranice. Kandidat treba popuniti obrazac i poslati ga:

 • elektroničkom poštom na adresu: referada@fpz.unizg.hr
 • faksom na broj 01/2380-252
 • ili ga osobno donijeti u studentsku službu Fakulteta (Vukelićeva 4).

Zajedno s popunjenim obrascem "Prijava za test sposobnosti" kandidat treba poslati (na isti način kao i prijavu) potvrdu o uplati troškova u iznosu od 150,00 kuna, za dodatnu provjeru sposobnosti (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju stranice).

Provjera znanja engleskog jezika održat će se 14. i 15. lipnja 2021. prema rasporedu sačinjenom temeljem pristiglih prijava i objavljenom na mrežnoj stranici Fakulteta. U jesenskom roku – usmena provjera engleskog jezika održat će se 7. rujna 2021.

Unos rezultata provjere znanja engleskog jezika unosi se u NiSpVU za ljetni upisni rok do 9. srpnja 2021., odnosno za jesenski upisni rok do 10. rujna 2021.

Eventualne žalbe moguće je uputiti putem e-pošte (referada@fpz.unizg.hr) u roku 48 sati od objave rezultata.

Visoko učilište konačne ispravke unosi u NiSpVU: za ljetni upisni rok 12. srpnja 2021. do 16:00 sati, odnosno u jesenskom upisnom roku do 15. rujna 2021.

3b. Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program naveden pod 3 (ZA IZVANREDNE STUDENTE NA SMJERU KONTROLA LETA) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

 • Na temelju uspjeha u srednjoj školi
  do 400 bodova
 • Na temelju provjere posebnih sposobnosti koje predstavljaju ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS
  dozvola kontrolora zračnog prometa koju je izdala ovlaštena agencija za civilno zrakoplovstvo

Kandidati za upis na studij Aeronautike - modul kontrola leta u statusu izvanrednog studenta se ne prijavljuju putem stranice www.postani-student.hr, već prijavu (obrazac prijave nalazi se na dnu stranice) predaju u Studentskoj službi Fakulteta putem e-adrese: referada@fpz.unizg.hr

Kandidati kod prijave trebaju dostaviti:

 • domovnicu
 • rodni list
 • ocjene svih predmeta iz svih razreda srednje četverogodišnje škole
 • presliku dozvole kontrolora zračnog prometa koju je izdala ovlaštena agencija za civilno zrakoplovstvo.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti u razdoblju od 1. srpnja do 1. rujna 2021.

Rang lista: 15. rujna 2021.
Žalbe: do 16. rujna 2021. do 13 sati
Konačna rang lista: 16. rujna 2021. do 15 sati
Upisi: 17. i 20. rujna 2021.

Jesenski razredbeni postupak

Ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom roku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava. Sve termine prijava pratiti preko internetskih stranica www.postani-student.hr kao i mrežne stranice Fakulteta prometnih znanosti (www.fpz.unizg.hr)

Uz svaki od studijskih programa Fakulteta prometnih znanosti pripremljeni su termini za slučaj da ostane slobodnih mjesta u jesenskom upisnom roku, tako da je potrebno pratiti ih.

Termin upisa za one kandidate koji dobiju upisni broj u jesenskom roku bit će: 17. i 20. rujna 2021.

Upisi na studij za akademsku godinu 2021./2022.

Upisi na Fakultet prometnih znanosti prema objavljenim konačnim listama odabira studijskih programa će se provoditi putem e-adrese referada@fpz.unizg.hr

U ljetnom roku: 23., 26. i 27. srpnja 2021.

Student kod upisa prilaže sljedeće dokumente:

 1. Domovnicu (neovjerena fotokopija uz original na uvid)
 2. Rodni list (neovjerena fotokopija uz original na uvid)
 3. Fotografiju 4x6 cm
 4. Potvrdu o uplati troškova upisnine u iznosu od 350 kn (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju ove stranice)
 5. Original svjedodžbe o završenom školovanju (na uvid) + kopiju svjedodžbe (ostaje na Fakultetu; ne treba ovjeravati) Kandidati koji do upisa neće imati svjedodžbu dužni su ju dostaviti prilikom preuzimanja studentske iskaznice (X-ice)
 6. Potvrdu o prebivalištu (za kandidate čije je prebivalište u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji dovoljna je preslika osobne iskaznice)
 7. Ispunjen i ispisan UPISNI LIST (Upisni list nalazi se u prilogu na kraju stranice)
 8. Ispunjen i ispisan obrazac za Odabir izbornog kolegija (nalazi se u prilogu na kraju stranice, a popunjavaju ga samo studenti studija PROMET I INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA)
 9. Ispunjen i potpisan obrazac PRIVOLA
 10. Izvanredni studenti i redoviti studenti koji u akademskoj godini 2021./2022. ne upisuju prvi puta 1. godinu studija – prilažu dokaz o uplati troškova školarine koja iznosi 8.400,00 kn, a plativa je u 2 obroka (polovica iznosa prilikom upisa, druga polovica do 1. ožujka 2022. godine
 11. Studenti koji u akademskog godini 2021./2022. ne upisuju 1. godinu prvi puta u statusu redovitog studenta, kod upisa dužni su priložiti ISPISNICU i POTVRDU o broju potrošenih semestara u statusu redovitog studenta sa fakulteta s kojeg dolaze.
 12. Pristupnici s tjelesnim oštećenjem 60% i većim trebaju priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj invaliditeta izdanu od strane nadležne institucije
 13. Kandidati koji su ostvarili pravo upisa na temelju Natječaja propisanih statusa iz Domovinskog rata trebaju priložiti potvrdu kojom dokazuju navedeno izdanu od strane nadležne institucije
  Plaćanje participacije odnosno pravo na subvenciju redovitih studenata za ak. god. 2021./2022. definirano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022., NN 87/2018 i Ugovorom o sufinanciranju troškova redovitih studenata i materijalnih troškova javnih visokih učilišta koji će biti sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (MZO RH) i Sveučilišta u Zagrebu.
  Maksimalna visina participacije školarina redovnih studenata koji nemaju pravo na subvenciju participacije iz državnog proračuna bit će određena Odlukom Senata o doznačavanju u trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranju materijalnih troškova u ak. godini 2021./2022.
Napomena: za popunjavanje obrazaca Odabir izbornog kolegija potrebno je nakon otvaranja dokumenta načiniti sljedeće (odabrati OPTIONS->enable this content->OK)
Naziv dokumenta Datum objave

Upisi studenta koji će u akademskoj godini 2021./2022. upisivati:

 • 2. godinu preddiplomskog studija
 • ponavljanje 1. godine s kolegijima iz 2. godine
 • ponavljanje 2. godine s kolegijima iz 3. godine studija (pratiti obavijest i pod UPISI -> Preddiplomski -> 3. godina)

obavljat će se u sljedećim terminima:

 • od 5. do 16. srpnja 2021. (za redovite i izvanredne studente koji su ispunili uvjete za upis 2. godine studija i studente koji neće ništa polagati u rujanskom ispitnom roku)
 • od 25. kolovoza do 21. rujna 2021.
 • Prijedlog je da svi koji mogu obave upis preko studomata i putem e-pošte (referada@fpz.unizg.hr) pošalju upisne obrasce

Obrasci su dostupni na Merlinu

Prijave na interni natječaj za izbor smjera preddiplomskog studija PROMET (smjerovi: Cestovni, Gradski, Informacijsko-komunikacijski, Poštanski, Vodni, Zračni i Željeznički) i preddiplomskog studija ITS I LOGISTIKA (smjerovi: Inteligentni Transportni Sustavi i Logistika) putem sustava Merlin do 5. srpnja 2021. godine (https://moodle.srce.hr/2020-2021/course/view.php?id=79989)
Prijavi se može priložiti ugovor ili potvrda stipenditora/kreditora, ukoliko on ima poseban zahtjev za upis određenog smjera putem studentske službe fakulteta.
Student popunjava anketu za odabir smjera studija koja predstavlja prijavu na interni natječaj prema prioritetu izbora smjera. Prvi izbor označava najviši prioritet.

Obvezu izbora smjera imaju svi studenti koji u ak. godini 2021./2022. prvi puta upisuju kolegije treće godine studija. Studenti koji su u akademskoj godini 2020./2021. upisali predmete određenog smjera studija u statusu ponovljenog upisa druge godine studija, ne trebaju se prijavljivati na interni natječaj za izbor smjera.

Ako je broj prijavljenih studenata veći od upisne kvote smjera primjenjuju se sljedeći kriteriji za razvrstavanje studenata:

 1. Rang lista formira se temeljem prosjeka ocjena i ECTS bodova uključujući i godine studija. Podaci se uzimaju iz Informacijskog sustava visokog učilišta (ISVU)
 2. Odgovarajuća potvrda stipenditora/kreditora da stipendist upiše određeni smjer
 3. Završena odgovarajuća srednja škola
  Razvrstavanje studenata po smjerovima obavlja Povjerenstvo za provedbu upisa studenata uz konzultacije s voditeljima smjerova na temelju zaprimljenih prijava i kriterija.
  U slučaju da se studentu ne može ispuniti odabir smjera pod A, svrstat će se u smjer koje je izabrao pod B, a ako i to ne može, svrstat će se pod C.

Upisi studenta koji će u akademskoj godini 2021./2022. upisivati:

 • određeni smjer 3. godine preddiplomskih studija.
 • ponavljanje druge godine studija s predmetima treće godine studija

obavljat će se u sljedećim terminima:

 • od 5. do 16. srpnja 2021. (Studenti koji su u akademskoj godini 2020./2021. upisali predmete određenog smjera studija u statusu ponovljenog upisa druge godine studija i koji neće ništa polagati u rujanskom ispitnom roku)
 • od 25. kolovoza do 21. rujna 2021.

Svi obrasci dostupni su na Merlinu