Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Završni rad

Upute o postupku dobivanja zadatka i izrade završnog rada

Za akademsku godinu 2023./2024. Odbor za završne i diplomske radove održat će sjednicu prema rasporedu:

  • 14. studenoga 2023.
  • 16. travnja 2024.

Prijava tema završnog rada za sjednicu Odbora u studenom 2023.

Temu završnog rada za sjednicu Odbora u studenom 2023. mogu prijaviti studenti koji:

  • nisu prijavili temu u ak. god. 2022./2023., a imali su upisan završni rad ili
  • u ak. god. 2023./2024. u zimskom semestru imaju najviše dva (2) kolegija koje trebaju slušati te nemaju upisanih kolegija koje trebaju slušati u ljetnom semestru (osim završnog rada).

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradi završnog rada, potpisanu od strane mentora, obavezni poslati na adresu elektroničke pošte referada@fpz.unizg.hr do 2. studenoga 2023. do 13:00 sati.

Napomena: Tijekom zimskog semestra (u studenom) ak. god. 2023./2024. za studente koji prijavljuju završni rad prijedlozi tema neće biti unaprijed definirani i dostupni putem ISVU Studomata. Prijedloge tema studenti definiraju dogovorno s mentorom.

Prijava tema završnog rada za sjednicu Odbora u travnju 2024.

Studenti koji u ak. god. 2023./2024. prvi puta upisuju završni rad ili ponovno upisuju završni rad, a nemaju ispunjene uvjete za prijavu u studenom 2023., teme će moći prijavljivati od 11. ožujka do 25. ožujka 2024. putem ISVU Studomata.

Studenti su Zamolbu za pristupanje izradi završnog rada, potpisanu od strane mentora, obavezni poslati na adresu elektroničke pošte referada@fpz.unizg.hr do 2. travnja 2024. do 13:00 sati.

Važno: Prilikom slanja Zamolbe za pristupanje izradi završnog rada, student OBAVEZNO u cc upisuje adresu elektroničke pošte svog mentora, a naziv privitka potrebno je definirati na sljedeći način: JMBAG_Zamolba_završni_rad_Prezime_Ime_ Smjer.

Prijedlozi tema za završne radove studentima će biti vidljivi na ISVU Studomatu od 19. veljače 2024. Odabir teme/mentora studenti će obavljati koristeći ISVU Studomat.

Postupak odabira, prijave, dobivanje zadatka i izrade završnog rada detaljno je objašnjen i opisan u Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada (Upute su dostupne na mrežnim stranicama Fakulteta pod izbornikom Studenti/Završni rad). Postupak prijave putem ISVU Studomata detaljno je opisan u Uputama objavljenim putem sustava Merlin.


Raspored rokova za obranu završnih radova za sve smjerove

Za razdoblje od studenoga 2023. do srpnja 2024.:

  1. 28. studenoga 2023. (za studente koji su u ak. god. 2022./2023. prijavili završni rad na rokovima prijave u studenom 2022. i travnju 2023.) Studenti koji su prijavili rad na roku prijave u studenom 2022., a isti neće obraniti zaključno s ovim rokom, trebaju ponovno prijaviti temu rada, na roku prijave u studenom 2023. ili u travnju 2024.
  2. 12. ožujka 2024. (za studente koji su u ak. god. 2022./2023. prijavili rad na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2023./2024. na roku prijava u studenom 2023.)
  3. 7. svibnja 2024. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2022./2023. na roku prijava u travnju i studente koji su prijavili rad u ak. god. 2023./2024. na roku prijava u studenom 2023.)
  4. 2. srpnja 2024. (za studente koji su prijavili rad u ak. god. 2023./2024. na roku prijava u zimskom (studeni 2023.) i ljetnom (travanj 2024.) semestru.

Studenti su dužni poslati konačnu verziju rada i Potvrdu u elektroničkim oblicima (u PDF-u, pod nazivima za rad „studentov JMBAG.pdf", a za Potvrdu „potvrda_studentov JMBAG.pdf") na adresu elektroničke pošte  referadaiknjiznica@fpz.unizg.hra u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.hr) najkasnije 8 dana prije datuma obrane rada.

Važno: Zbog ispunjavanja svih obaveza za završetak studija te pravilne izrade i predaje završnog rada studenti su obavezni sve korake prijave, izrade i predaje rada napraviti u skladu sa Uputama za prijavu, izradu i obranu završnog i diplomskog rada Preporuka Odbora za završne i diplomske radove je da se završni rad, izrađen u skladu s Uputama, pošalje elektroničkom poštom mentoru na pregled najkasnije 30 radnih dana prije roka obrane (na koji kandidat planira izaći).

Prije slanja konačne verzije rada i Potvrde na adresu elektroničke pošte referadaiknjiznica@fpz.unizg.hr, a u kopiju obavezno staviti adresu elektroničke pošte mentora (sa službene adrese elektroničke pošte Fakulteta, npr. studentov JMBAG@fpz.hr) studenti su dužni vratiti svu knjižničnu građu koju duže u Knjižnici Fakulteta prometnih znanosti.

Napomene:

  • Studenti koji u ak. god. 2022./2023. imaju odobrenu temu završnog rada i ne obrane istu u roku od 1 godine (u odnosu na datum odobrenja teme) morat će ponovno pokrenuti postupak prijave teme.
  • Studenti koji u akademskoj godini u kojoj imaju upisan završni rad i isti ne obrane, trebaju ponovno upisati završni rad u sljedećoj akademskoj godini (ista pravila vrijede kao i za sve nepoložene predmete).

 (https://www.fpz.unizg.hr/file/pravilnik-o-zavrsnim-i-diplomskim-ispitima.pdf, članak 20.)

Sve obrasce osim obrasca "Izvješće o napretku izradbe završnog rada" potrebno je ispuniti koristeći se računalom. Ako student piše i brani završni rad na engleskom jeziku potrebno je da ispuni pripadajuće obrasce.

Obrasci
Naziv datotekeDatum objave
7. travnja 2023.
7. travnja 2023.
7. travnja 2023.
25. travnja 2022.
Za nastavnike (opcionalno)
2. travnja 2021.
16. travnja 2021.
27. ožujka 2023.
8. rujna 2023.
1. ožujka 2024.
23. ožujka 2023.

Zapisnici
Naziv datotekeDatum objave
18. veljače 2024.
16. studenog 2023.
16. srpnja 2023.
22. svibnja 2023.
22. travnja 2023.
17. studenog 2022.
21. svibnja 2022.
28. travnja 2022.
30. studenog 2021.
17. lipnja 2021.
23. svibnja 2021.
16. svibnja 2021.
12. studenog 2020.
16. srpnja 2020.
6. lipnja 2020.
25. travnja 2020.
15. studenog 2019.
27. svibnja 2019.
29. travnja 2019.
13. studenog 2018.
17. svibnja 2018.
17. travnja 2018.
14. studenog 2017.
16. svibnja 2017.
11. travnja 2017.
15. studenog 2016.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet