Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Diplomski studij

I. Uvjeti upisa na I. godinu diplomskog studija na Fakultetu prometnih znanosti:

I.1. Za osobe (prvostupnike) koje su završile preddiplomski studij Fakulteta prometnih znanosti i nastavljaju studij na istom studiju i smjeru studija

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog studija (na dva decimalna mjesta), uključujući i trajanje studija. Podaci se uzimaju iz Informacijskog sustava visokog učilišta (ISVU).

I.2. Za osobe (prvostupnike) koje su završile preddiplomski studij Fakulteta prometnih znanosti i žele nastaviti diplomski studij na drugom studiju/smjeru studija

Prvostupnik podnosi zamolbu za promjenu studija/smjera studija Odboru za studijski program i izvedbeni plan. Odbor u dogovoru s pročelnikom odsjeka i predstojnikom zavoda smjera na koji se student želi upisati donosi odluku o mogućnosti promjene studija/smjera studija.
U slučaju pozitivno riješene zamolbe, razredbeni postupak se sastoji od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog studija (na dva decimalna mjesta), uključujući i trajanje studija. Podaci se uzimaju iz Informacijskog sustava visokog učilišta (ISVU).
Kandidat na prvoj godini diplomskog studija dobiva razlikovne kolegije (4-5 kolegija), koje sluša zajedno s izvanrednim studentima. Zahtjevi za promjenom smjera pojedinačno će se razmatrati kao i utvrđivanje razlikovnih kolegija (ovisi o smjeru studija koji je prvostupnik završio i smjeru studija na koji se želi upisati na diplomskoj razini).
Položeni diferencijski ispiti ne boduju se i ne ulaze u ukupan zbroj od 120 ECTS bodova diplomskog studija.
Razlikovne kolegije student može slušati sa redovitim ili izvanrednim studentima i dužan ih je položiti do upisa u II godinu diplomskog studija.

Participacija studenata u troškovima studija za razlikovne kolegije iznosi: broj upisanih bodova razlikovnih kolegija pomnožen s 18,58 € / 140,00 kn

I.3. Za osobe (prvostupnike) koje su završile sveučilišni preddiplomski studij drugih tehničkih fakulteta

Za prvostupnike drugih tehničkih i ostalih srodnih fakulteta, Odbor za studijski program i izvedbeni plan po prijavi kandidata definirat će mogućnost upisa i/ili eventualnu razliku ispita, ovisno o nastavnom programu njihovih preddiplomskih studija. Ukoliko mu se odobri upis, razliku ispita kandidat upisuje u I. godini diplomskog studija zajedno s ostalim ispitima predviđenim nastavnim planom.
Razlikovne kolegije student može slušati sa redovitim ili izvanrednim studentima i dužan ih je položiti do upisa u II godinu diplomskog studija.

Participacija studenata u troškovima studija za razlikovne kolegije iznosi: broj upisanih bodova razlikovnih kolegija pomnožen s 18,58 € / 140,00 kn

Tablica: Kriteriji za formiranje rang liste

RB JMBAG Ime
studenta
Prezime
studenta
Naziv trenutnog studija Ukupna ocjena studija Trajanje studija (cijeli broj) Promjena smjera I II III Ukupno bodova
I II III
X xxx 3
4
5
6
Ostaje na istom smjeru

Mijenja smjer
*100 3=150
4=100
5=50
6=0
150
0
I+II+III

100 dodatnih bodova može ostvariti student ukoliko je dobitnik nagrada (rektorova nagrada, dekanova nagrada, sportski uspjeh kao vrhunski sportaš, objavljen znanstveni ili stručni rad)

II. 1. Prijava za upise na diplomske studije za akademsku godinu 2023./2024.

 1. Primanje prijava za upis na diplomske studije od 15. do 20. rujna 2023. (do 13 sati)
 2. Formiranje i objava rang lista za upis na diplomske studije 21. rujna 2023.
 3. Podnošenje žalbi na objavljenu listu 22. rujna 2023. (e-poštom do 12 sati)
 4. Objava konačne rang liste 22. rujna 2023. do 20 sati
 5. Upisi na diplomske studije od 23. i 26. rujna 2023.

II. 2. Dokumenti potrebni za prijavu za upise na diplomske studije 2023./2024.

II.2.1. Kandidati koji su završili preddiplomske studije i razlikovnu godinu na Fakultetu prometnih znanosti
dostavljaju elektroničkom poštom (e-mailom) na adresu upisi@fpz.unizg.hr, do definiranog roka za predavanje prijava, sljedeće dokumente:

 1. Obrazac Prijava za upis na diplomski studij (nalazi se u prilogu na kraju stranice).
 2. Potvrdu o uplati troškova prijave za upis na diplomski studij u iznosu od 40 €, za ak. god. 2023./2024. (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju ove stranice).

Prijave poslane e-poštom bit će potvrđene od strane studentske službe Fakulteta 20. rujna 2023. do 15:00 sati. Pristupnici koji ne dobiju potvrdu prijema Prijave obavezno se trebaju javiti s dokazom o poslanoj Prijavi u studentsku službu 21. rujna 2023. do 12:00 sati.

II.2. 2. Kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij drugih tehničkih fakulteta
dostavljaju u studentsku službu Fakulteta sljedeće dokumente:

 1. Obrazac Prijava za upis na diplomski studij (nalazi se u prilogu na dnu stranice).
 2. Potvrdu o uplati troškova prijave za upis na diplomski studij u iznosu od 40 €, za ak. god. 2023./2024. (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na dnu ove stranice)
 3. Domovnicu
 4. Rodni list
 5. Prvostupničko uvjerenje/svjedodžba o završetku preddiplomskog studija
 6. Prijepis ocjena/dopunska isprava

II. 3. Upisi (nakon objavljenih rang lista)
Kandidati kod upisa prilažu sljedeće dokumente:

 1. jedna fotografija (dimenzija 4x6)
 2. Potvrdu o uplati troškova upisnine u iznosu od 46,46 € / 350,00 kn (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju ove stranice)
 3. Presliku osobne iskaznice (obje strane)
 4. Ispunjen i ispisan UPISNI LIST (Upisni list nalazi se u prilogu na dnu stranice)
 5. Ispunjen i ispisan obrazac za Odabir izbornog kolegija (nalazi se u prilogu na kraju stranice, a popunjavaju ga samo studenti studija PROMET I INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA)
 6. Potvrda o prebivalištu (Samo studenti s dvojnim državljanstvom i studenti koji nemaju prebivalište u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji)
 7. IZVANREDNI STUDENTI ili studenti koji ne upisuju prvi puta 1. godinu diplomskog studija - dokaz o uplati školarine koju je moguće je uplatiti u dvije rate; polovicu iznosa prilikom upisa, a drugu do 1. ožujka naredne godine)
  Za izvanredne studente iznos školarine jednak je umnošku broja upisanih ECTS bodova i cijene 1 boda (18,58 € / 140,00 kn)
 8. Kandidati koji upisuju razlikovne kolegije trebaju dostaviti i dokaz o uplati istih (broj upisanih ECTS bodova razlikovnih kolegija pomnožen sa cijenom ECTS boda)
Naziv dokumenta Datum objave

Iznimno od uvjeta navedenih pod napredovanje kroz studij, studenti koji upisuju drugu godinu diplomskog studija mogu upisati sve bodove druge godine studija ako imaju neostvareno najviše 15 ECTS bodova iz zimskog i ljetnog semestra.

Upisi studenta koji će u akademskoj godini 2023./2024. upisivati:

 • drugu godinu diplomskog studija
 • ponavljanje prve godine s kolegijima iz druge godine
 • ponovni upis kolegija iz druge godine studija

obavljati će se u sljedećim terminima:

 • od 10. do 26. srpnja 2023. (za redovite i izvanredne studente koji su ispunili uvjete za upis druge godine studija i studente koji neće ništa polagati u rujanskom ispitnom roku)
 • 24. kolovoza do 26. rujna 2023. (za redovite i izvanredne studente)

Upisni obrasci dostupni su na Merlinu